Felipe Medina: 30 rokov jednotného trhu – kritický pohľad EHSV

Európska únia oslavuje 30 rokov jednotného vnútorného trhu. Pri tejto príležitosti je vhodné hlboké zamyslenie, ktorému je venované stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru s názvom 30 rokov jednotného trhu: ako zlepšiť fungovanie jednotného trhu. Výbor v ňom konštatuje, že táto politika bola veľmi úspešná, no v súvislosti s vnútorným trhom je potrebné vykonať „kritické preskúmanie a prinášať nové zlepšenia, a to [...] z hľadiska nových výziev, ktorým treba čeliť“.

Stanovisku dominuje zásadný pojem: konkurencieschopnosť. EHSV zdôrazňuje, že je potrebné nastoliť rovnaké podmienky pre podniky „podporovaním rastu a spravodlivej konkurencieschopnosti a vytváraním prostredia, ktoré je priaznivé pre podnikanie a tiež priaznivé zo sociálneho hľadiska“. Jedným z najznepokojúcejších aspektov je „rastúci počet vnútroštátnych regulačných iniciatív, ktoré nadobúdajú účinnosť skôr, ako sa zverejnia európske iniciatívy, a ktoré následne sťažujú harmonizáciu pravidiel“ a každodenné fungovanie podnikov.

Rovnako je mimoriadne dôležité zaistiť, aby akékoľvek nové právne predpisy nebránili konkurencieschopnosti a aby sa zlepšila kvalita právnych predpisov v Európe a v členských štátoch, a aby sa zároveň zabránilo nadbytočným a mätúcim právnym predpisom, ktoré vytvárajú neistotu na strane subjektov, čo okrem iného vedie k fragmentácii jednotného európskeho trhu. S cieľom nestratiť konkurencieschopnosť je nevyhnutné klásť dôraz na voľný pohyb osôb a pracovníkov, prehlbovať „silnú, ambicióznu digitálnu politiku“, zaujať praktický a realistický prístup vo vzťahu k prioritám Zelenej dohody a zlepšiť uplatňovanie nástrojov dohľadu a kontroly nad fungovaním jednotného trhu.

EHSV uznáva nákupné združenia mnohých odvetví ako príklad osvedčených postupov v oblasti konkurencieschopnosti, a to vďaka schopnosti, ktorú preukázali niektoré sektory, ako napríklad sektor maloobchodu a veľkoobchodu, s cieľom spojiť sa a posilniť sa na európskej úrovni. Napríklad „sektory maloobchodu a veľkoobchodu si osvojili podstatu a nepopierateľné výhody jednotného trhu, aby každodenne lepšie slúžili európskym spotrebiteľom vďaka nákupným združeniam a jednotnému trhu“.