Felipe Medina: 30 vuotta sisämarkkinoita – kriittinen katsaus ETSK:n näkökulmasta

Euroopan unioni juhlistaa sisämarkkinoiden 30-vuotisjuhlaa. Merkkivuosi tarjoaa tilaisuuden aiheen perusteelliseen pohdintaan, jota Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käy lausunnossaan ”Sisämarkkinat 30 vuotta – miten sisämarkkinoiden toimintaa voitaisiin parantaa”. Lausunnossa todetaan sisämarkkinapolitiikan olleen menestystarina, mutta katsotaan, että ”kriittistä tarkastelua ja uusia parannuksia tarvitaan edelleen [– –] myös uusien haasteiden suhteen”.

Lausunnon sivuilla toistuu avainsana ”kilpailukyky”. ETSK korostaa, että yrityksille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että ”edistetään kasvua ja oikeudenmukaista kilpailua sekä luodaan yritysmyönteinen ja sosiaalisesti suotuisa toimintaympäristö”. Yksi huolestuttavimmista seikoista on ”sellaisten kansallisten [ja alueellisten] sääntelyaloitteiden yleistyminen, joihin pohjautuvat säädökset tulevat voimaan ennen EU-tason aloitteiden julkistamista ja vaikeuttavat sitten sääntöjen yhdenmukaistamista”.

On myös tärkeää varmistaa, että jokainen uusi säädös läpäisee kilpailukykytestin, sekä parantaa lainsäädännön laatua Euroopassa ja jäsenvaltioissa. On vältettävä niin pitkälle kuin mahdollista tarpeetonta tai hämmentävää ja toimijoiden kannalta epävarmuutta luovaa lainsäädäntöä, sillä se muun muassa aiheuttaa pirstaloitumista EU:n sisämarkkinoilla. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on myös tarpeen vaikuttaa ihmisten ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, syventää ”vankkaa ja kunnianhimoista digitaalipolitiikkaa”, omaksua käytännönläheinen ja realistinen lähestymistapa vihreän kehityksen ohjelman painopisteisiin sekä tehostaa sisämarkkinoiden toiminnan seuranta- ja valvontavälineiden täytäntöönpanoa.

ETSK toteaa, että monien alojen ostoyhteenliittymät ovat esimerkki hyvistä käytännöistä kilpailukykyä ajatellen, sillä ne ovat osoittaneet tiettyjen alojen – kuten vähittäis- ja tukkukaupan – kyvyn lyöttäytyä yhteen ja vahvistua Euroopan tasolla. ”Esimerkiksi vähittäis- ja tukkukauppa-alalla on omaksuttu sisämarkkinoiden henki ja ryhdytty hyödyntämään niiden tarjoamia kiistattomia etuja. Näin eurooppalaisia kuluttajia voidaan sisämarkkinoiden ja ostoyhteenliittymien ansiosta palvella joka päivä entistä paremmin.”