Svetový deň výživy – podľa EHSV musí EÚ pretaviť stratégiu „z farmy na stôl“ do zmysluplných a správne načasovaných opatrení

EHSV sa už roky aktívne zasadzuje za komplexnú potravinovú politiku EÚ, ktorá by umožňovala zdravé stravovanie na základe udržateľných potravinových systémov, prepojenie poľnohospodárstva s výživou a ekosystémovými službami a zabezpečila dodávateľské reťazce, ktoré by chránili zdravie celej európskej spoločnosti.

Podľa výboru však navrhovaná stratégia „z farmy na stôl“ neodráža uvedené ciele v dostatočnej miere.

Jedným z hlavných nástrojov na realizáciu tejto stratégie je rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), pretože predstavuje približne 40 % celkových výdavkov EÚ. Rozpočet SPP by sa mal preto zvýšiť v súlade s uvedenými cieľmi.

Stratégia sa nezaoberá ani udržateľným hospodárením s pôdou a prístupom k pôde, čo je jednou z hlavných prekážok generačnej obnovy poľnohospodárov. Funkcia platieb v rámci SPP na podporu príjmu je však kľúčová a bude to tak i v nasledujúcich rokoch, a to aj vtedy, ak sa podniknú potrebné kroky na to, aby ceny potravín odrážali skutočné náklady na výrobu.

Ďalším závažným dôvodom na obavy je pre európskych poľnohospodárov to, že musia konkurovať výrobkom z dovozu, ktoré nespĺňajú ciele stanovené v oblasti udržateľnosti. Výbor preto vyzýva EÚ, aby v preferenčných obchodných dohodách zabezpečila skutočne recipročné normy.

Európa aj ostatné krajiny sveta majú ešte ďaleko k tomu, aby dosiahli ozajstnú udržateľnosť. Európa však na to má nástroje a know-how. Treba ale dokázať, že máme aj potrebnú politickú vôľu a odhodlanie, a ukázať cestu ostatným. (mr)