EØSU har i mange år været med fremme i kampen for en samlet fødevarepolitik i EU. Ambitionen har været at fremme sunde kostvaner på grundlag af bæredygtige fødevaresystemer, hvor landbruget kædes sammen med ernærings- og økosystemtjenester, og det sikres, at forsyningskæderne beskytter folkesundheden i hele det europæiske samfund.

Efter udvalgets opfattelse afspejler den foreslåede "jord til bord-strategi" ikke i tilstrækkelig grad disse målsætninger.

Den fælles landbrugspolitik er et afgørende værktøj, når man skal gennemføre strategien, da den står for ca. 40 % af EU's samlede udgifter. Budgettet for den fælles landbrugspolitik bør derfor øges i overensstemmelse med disse målsætninger.

Strategien nævner heller ikke bæredygtig arealforvaltning og adgang til jord, hvilket er en af de vigtigste hindringer for et generationsskifte inden for landbruget. Samtidig er indkomststøttefunktionen af betalingerne under den fælles landbrugspolitik helt afgørende og vil fortsat være det i årene fremover. Det gælder også, selv om der tages skridt til at sikre, at fødevarepriserne afspejler de reelle produktionsomkostninger.

Endnu en stor bekymring for landbrugerne i EU er, at de er nødt til at konkurrere med importerede produkter, som ikke lever op til kravene om bæredygtighed. EØSU opfordrer derfor EU til at sikre reel gensidig anerkendelse af standarder i præferencehandelsaftaler.

Europa og verden har lang vej endnu, før de er fuldt ud bæredygtige. Europa råder over redskaber og knowhow til at nå målet. Lad os bevise, at vi også har politisk vilje og engagement, og lad os vise vejen frem. (mr)