Ülemaailmne toidupäev: EL peab muutma strateegia „Talust taldrikule“ sisulisteks ja õigeaegseteks meetmeteks, leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Komitee on aastaid edendanud aktiivselt ELi terviklikku toidupoliitikat, mille eesmärk on pakkuda tervislikku toitumist jätkusuutlikest toidusüsteemidest, sidudes põllumajanduse toitumise ja ökosüsteemi teenustega ning tagades tarneahelad, mis kaitsevad rahvatervist kõigis Euroopa ühiskonna osades.

Komitee arvates ei kajasta kavandatud strateegia „Talust taldrikule“ neid eesmärke piisavalt.

ELi ühine põllumajanduspoliitika on oluline vahend ühise põllumajanduspoliitika elluviimiseks, kuna ta hõlmab umbes 40% ELi kogukuludest. Seega tuleks ÜPP eelarvet kooskõlas nende eesmärkidega suurendada.

Strateegias „Talust taldrikule“ ei ole ka käsitletud maa säästva majandamise ja maale juurdepääsu küsimusi, mis on üks peamisi takistusi põllumajanduses tegutsevate inimeste põlvkonnavahetusel. Samal ajal on ÜPP maksete sissetulekutoetuse funktsioon elulise tähtsusega ja see jääb aastateks nii isegi siis, kui võetakse meetmeid, mis tagavad, et toiduainete hindades kajastuksid tegelikud kulud.

Teine ELi põllumajandustootjate suur mure on see, et nad peavad konkureerima imporditud toodetega, mis ei vasta kestlikkuse eesmärkidele. Komitee kutsub seetõttu ELi üles tagama sooduskaubanduslepingutes standardite tõelist vastastikkust.

Euroopal ja maailmal on täieliku kestlikkuseni veel pikk tee minna, kuid Euroopal on selleni jõudmiseks vahendid ja oskusteave. Tõestame, et meil on ka vajalik poliitiline tahe ja pühendumus, ning näitame teed ka teistele. (mr)