Световен ден на храните: ЕС трябва да преобразува стратегията „От фермата до трапезата“ в съдържателни и своевременни действия — заявява ЕИСК

От години ЕИСК заема водеща позиция във връзка с насърчаването на всеобхватна продоволствена политика в ЕС с цел осигуряване на здравословни режими на хранене от устойчиви продоволствени системи, свързващи селското стопанство с прехраната и екосистемните услуги, и гарантиране на вериги на доставки, които опазват общественото здраве за цялото европейско общество.

Според Комитета предложената стратегия „От фермата до трапезата“ не отразява в достатъчна степен тези цели.

Съществен инструмент за осъществяването на стратегията е бюджетът за общата селскостопанска политика (ОСП), тъй като тя представлява около 40 % от общите разходи на ЕС. Поради това бюджетът за ОСП следва да бъде увеличен в съответствие с тези цели.

В стратегията също така не се разглежда въпросът за устойчивото управление на земите и достъпа до земя — сред основните пречки пред подмладяването на населението, заето в селското стопанство. Същевременно функцията на плащанията по ОСП за подпомагане на доходите е жизненоважна и ще остане такава през следващите години, дори и при предприемане на стъпки за гарантиране, че цените на храните отразяват реалните производствени разходи.

Друг сериозен повод за загриженост за земеделските стопани в ЕС е необходимостта да се конкурират с внесени продукти, които не отговарят на определените стандарти по отношение на устойчивостта. Поради това ЕИСК призовава ЕС да гарантира действителна реципрочност на стандартите в преференциалните търговски споразумения.

Европа и светът все още са далеч от постигането на цялостна устойчивост. Европа разполага с инструментите и ноу-хау, за да постигне това. Нека докажем, че имаме необходимата политическа воля и ангажираност и да покажем пътя на другите.(mr)