Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να μετουσιώσει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» σε ουσιαστικές και έγκαιρες δράσεις

Η ΕΟΚΕ βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή προώθησης μιας σφαιρικής πολιτικής της ΕΕ για τα τρόφιμα, με στόχο την παροχή υγιεινής διατροφής από βιώσιμα επισιτιστικά συστήματα, τη σύνδεση της γεωργίας με τις υπηρεσίες εστίασης και οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση αλυσίδων εφοδιασμού που προστατεύουν τη δημόσια υγεία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι η προταθείσα στρατηγική «από το Αγρόκτημα στο πιάτο» δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς αυτούς τους στόχους.

Εργαλείο ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της στρατηγικής αποτελεί ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), δεδομένου ότι αντιστοιχεί περίπου στο 40% των συνολικών δαπανών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα με τους εν λόγω στόχους.

Η στρατηγική δεν αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της πρόσβασης σε γη, το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού. Παράλληλα, η λειτουργία εισοδηματικής στήριξης των ενισχύσεων της ΚΓΠ είναι και θα παραμείνει ζωτικής σημασίας κατά τα επόμενα έτη, ακόμα και εάν ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές των τροφίμων αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Μια άλλη σημαντική πηγή ανησυχίας για τους γεωργούς της ΕΕ είναι το γεγονός ότι αναγκάζονται να ανταγωνιστούν εισαγόμενα προϊόντα που δεν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Η ΕΟΚΕ καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να διασφαλίσει πραγματική αμοιβαιότητα όσον αφορά τα πρότυπα στις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες.

Η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν έως την επίτευξη πλήρους βιωσιμότητας. Η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ας αποδείξουμε λοιπόν ότι διαθέτουμε επίσης την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση και ας δείξουμε τον δρόμο και στους άλλους.(mr)