Lá Domhanda an Bhia: ní foláir don Aontas bearta fónta tráthúla a dhéanamh ag tarraingt dó ón straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc”, dar le CESE

Tá an Coiste ar thús cadhnaíochta le blianta fada maidir le beartas cuimsitheach bia AE a chur chun cinn, a bhfuil sé d’aidhmeanna aige aistí bia sláintiúla a chur ar fáil ó chórais bhia inbhuanaithe, an talmhaíocht a nascadh le seirbhísí cothúcháin agus éiceachórais, agus slabhraí soláthair a chinntiú lena gcosnaítear an tsláinte phoiblí do shochaí na hEorpa ar fad.

Is é tuairim an Choiste nach bhfuil na cuspóirí sin le sonrú ar dhóigh shásúil sa straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” atá beartaithe.

Is uirlis ríthábhachtach é buiséad an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) chun an straitéis a chur i gcrích, ós rud é go bhfuil thart ar 40% de chaiteachas iomlán an Aontais i gceist leis. Dá bhrí sin, ba cheart buiséad CBT a mhéadú i gcomhréir leis na cuspóirí sin.

Ina theannta sin, ní thugtar aghaidh sa straitéis ar cheist na bainistíochta inbhuanaithe talún agus na rochtana ar thalamh, ar ceann de na príomhchonstaicí í a chuireann bac ar athnuachan a dhéanamh ar an bpobal feirmeoireachta. San am céanna, an fheidhm tacaíochta ioncaim atá le híocaíochtaí CBT, is mór an tábhacht atá léi agus leanfaidh sin de bheith amhlaidh ar feadh na mblianta amach romhainn, fiú amháin má dhéantar bearta lena áirithiú gur léiriú ceart na praghsanna bia ar na fíorchostais táirgthe.

Ábhar mór imní eile d’fheirmeoirí an Aontais is ea go mbeidh orthu dul san iomaíocht le táirgí allmhairithe nach gcomhlíonann na spriocanna inbhuanaitheachta. Dá bhrí sin, tá CESE ag iarraidh ar an Aontas a áirithiú go mbeidh caighdeáin fhíor-chómhalartacha le sonrú sna comhaontuithe trádála fabhracha.

Is fada an bealach atá le cur díobh ag an Eoraip agus ag an domhan sula mbeidh siad inbhuanaithe go huile agus go hiomlán. Tá na huirlisí agus an fios gnó ag an Eoraip d’fhonn an sprioc sin a bhaint amach. Is mithid a thaispeáint go bhfuil an toil pholaitiúil agus an tiomantas is gá againn freisin agus taispeánaimis don saol an bealach atá romhainn. (mr)