EHSV vo všeobecnosti podporuje novú stratégiu EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025, upozorňuje však na to, že je potrebné začleniť do tejto politiky sociálny rozmer.

Nová stratégia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi je nedostatočná, pokiaľ ide o práva obetí a sociálny rozmer. EHSV sa domnieva, že situácia obetí nie je v oznámení dôsledne riešená humanistickým spôsobom.

Ako uviedol spravodajca EHSV Carlos Manuel Trindade,„obchodovanie s ľuďmi vedie u obetí k veľkému utrpeniu, pretože ide o útok na dôstojnosť. Je preto potrebné zohľadniť sociálny rozmer.“

V situácii, keď rastú zisky z tohto obchodovania a na vzostupe je tiež počet jeho obetí, EHSV víta postoj Komisie, podľa ktorého sa musí zabezpečiť vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo všetkých členských štátoch, ako aj jej preskúmanie na základe dôkladného posúdenia zistených obmedzení a na vývoja v oblasti obchodovania s ľuďmi.

EHSV okrem toho poukazuje na potrebu lepšie uplatňovať sankcie a podporuje zámer zaviesť na úrovni EÚ minimálne normy, ktorými sa kriminalizujú siete zapojené do obchodovania s ľuďmi a ich vykorisťovania.

Zahrnutie sociálneho rozmeru do vykonávania stratégie

V pláne sa vôbec nevenuje pozornosť uznaniu a vymáhaniu práv obetí, čo by malo byť kľúčovým prvkom pri zaisťovaní ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Obetiam by sa malo priznať právo na integráciu do hostiteľskej spoločnosti, a to prostredníctvom vhodného a rýchleho procesu integrácie.

V stanovisku sa upozorňuje, že je potrebné zaistiť dôstojné a vhodné hospodárske a sociálne podmienky pre obyvateľstvo v krajinách pôvodu, čo je hlavným predpokladom obmedzenia alebo zabránenia náboru obetí obchodovania s ľuďmi.

V novej stratégii by sa mala uznať dôležitá podpora, ktorú poskytujú komunitné siete solidarity pri ochrane, prijímaní a integrácii obetí, ako aj činnosť organizácií občianskej spoločnosti. (at)