Atjaunotajām Eiropas Savienības saistībām cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā ir jānes jūtami rezultāti

EESK lielā mērā atbalsta Eiropas Savienības jauno cilvēktirdzniecības apkarošanas stratēģiju 2021.-2025. gadam, kā arī aicina pievērst uzmanību nepieciešamībai šajā politikā ietvert sociālo dimensiju.

Upuru tiesību un sociālās dimensijas ziņā jaunā ES cilvēktirdzniecības izskaušanas stratēģija nav apmierinoša. EESK uzskata, ka cietušo situācija stratēģijā nav skatīta viscaur humānā veidā.

Kā norādījis EESK ziņotājs Carlos Manuel Trindade:“Cilvēku tirdzniecība tās upuriem rada neizmērojamas ciešanas, jo ir aizskarta viņu cieņa. Tāpēc tās apkarošanā būtu jāņem vērā sociālā dimensija.”

Ņemot vērā, ka palielinās cilvēku tirdzniecības nestā peļņa un upuru skaits, EESK atzinīgi vērtē Komisijas nostāju, ka visās dalībvalstīs ir jāīsteno ES direktīva par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, un tās pārskatīšanai jābūt balstītai uz padziļinātu atklāto nepilnību un pārmaiņu novērtējumu.

EESK uzsver arī nepieciešamību pilnveidot sankcijas un piekrīt, ka Eiropas Savienības līmenī ir jāievieš minimālie standarti, pēc kuriem par krimināli sodāmiem tiktu noteikti visā cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas procesā iesaistītie tīkli.

Sociālās dimensijas ietveršana stratēģijas īstenošanā

Plānā pilnīgi nemaz nav izdevies atzīt un nostiprināt upuru tiesības, kurām, apliecinot cieņu pret cilvēku un cilvēktiesībām, būtu vajadzējis atrasties uzmanības centrā. Cietušajiem būtu piešķiramas tiesības integrēties uzņēmējvalsts sabiedrībā un izmantot piemērotu un ātru integrācijas procesu.

Atzinumā arī uzsvērts, ka ir jārada cieņpilni un apmierinoši ekonomiskie un sociālie apstākļi cilvēkiem izcelsmes valstīs, jo šādā veidā iespējams visefektīvāk mazināt vai novērst cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanu.

Jaunajā stratēģijā būtu arī jāatzīst tā būtiskā palīdzība, kuru sniedz kopienu solidaritātes tīkli, kuri aizsargā, uzņem un integrē upurus, kā arī darbs, kuru veic pilsoniskās sabiedrības organizācijas. (at)