Obnovený závazek EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi musí přinést hmatatelné výsledky

EHSV obecně schvaluje novou strategii EU proti obchodování s lidmi na období 2021–2025, avšak zároveň upozorňuje na nutnost začlenit do této politiky sociální rozměr.

Co se týče práv obětí a sociálního rozměru, je nová strategie EU, jež usiluje o vymýcení obchodování s lidmi, nedostatečná. EHSV má za to, že situace obětí není ve strategii systematicky řešena humanistickým způsobem.

Spoluzpravodaj EHSV Carlos Manuel Trindade zdůraznil, že „obchodování s lidmi způsobuje obětem obrovské utrpení a jedná se o útok na důstojnost. V rámci tohoto úsilí by tedy měl být zohledněn sociální rozměr.“

Vzhledem k tomu, že zisky z toho obchodu i počet obětí vzrůstají, EHSV vítá názor Komise, že směrnice o boji proti obchodování s lidmi musí být prováděna ve všech členských státech a že její přezkum musí vycházet z důkladného posouzení zjištěných nedostatků a vývoje tohoto jevu.

Dále EHSV poukazuje na to, že je nutné posílit postihy, a souhlasí se zavedením minimálních norem na úrovni EU, které by kriminalizovaly sítě zapojené do celého procesu obchodování s lidmi a jejich vykořisťování.

Začlenění sociálního rozměru do provádění strategie

Tento plán naprosto neumožňuje uznávat a vymáhat práva obětí, což by mělo být středobodem při prosazování lidské důstojnosti a lidských práv. Obětem by mělo být přiznáno právo na začlenění do hostitelské společnosti prostřednictvím vhodného a zrychleného integračního procesu.

Ve stanovisku je rovněž zdůrazněna potřeba vytvořit v zemích původu důstojné a přiměřené ekonomické a sociální podmínky pro obyvatelstvo, což je hlavní faktor, který ztěžuje získávání obětí pro obchodování s lidmi nebo mu brání.

V neposlední řadě by měla být v nové strategii uznána důležitá pomoc, kterou poskytují sítě solidarity v rámci komunity a jež je zaměřena na ochranu, přijímání a sociální začleňování obětí, a činnost organizací občanské společnosti. (at)