Η ανανεωμένη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025, αλλά επισημαίνει επίσης την ανάγκη ενσωμάτωσης της κοινωνικής διάστασης στην πολιτική.

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων υπολείπεται όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων και τη συμπερίληψη της κοινωνικής διάστασης. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η κατάσταση των θυμάτων δεν αντιμετωπίζεται με τρόπο συστηματικά ανθρωπιστικό σε ολόκληρη τη στρατηγική.

Όπως επεσήμανε ο Carlos Manuel Trindade, εισηγητής της ΕΟΚΕ,«η εμπορία ανθρώπων συνεπάγεται τεράστια οδύνη για τα θύματα: πρόκειται για προσβολή της αξιοπρέπειας. Για τον λόγο αυτό, η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτή τη μάχη».

Με τα κέρδη και τα θύματα να αυξάνονται, η ΕΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής ως προς το ότι η εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η αναθεώρησή της πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση των περιορισμών που εντοπίζονται και των εξελίξεων που διαπιστώνονται στην εμπορία ανθρώπων.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης των μέσων επιβολής κυρώσεων και υποστηρίζει τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ που θα ποινικοποιούν τα δίκτυα που εμπλέκονται σε εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων.

Συνεκτίμηση της κοινωνικής διάστασης στην εφαρμογή της στρατηγικής

Το σχέδιο αποτυγχάνει πλήρως να παράσχει αναγνώριση και επιβολή των δικαιωμάτων των θυμάτων, μια πτυχή που θα έπρεπε να αποτελεί βασικό μέλημα κατά την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να δοθεί στα θύματα το δικαίωμα ένταξης στην κοινωνία υποδοχής, μέσω ταχείας και κατάλληλης διαδικασίας ένταξης.

Στη γνωμοδότηση τονίζεται επίσης η ανάγκη να υπάρχουν αξιοπρεπείς και επαρκείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους πληθυσμούς στις χώρες προέλευσης, ως ο κύριος τρόπος περιορισμού ή πρόληψης της στρατολόγησης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Τέλος, η νέα στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει τη σημαντική στήριξη που παρέχουν τα δίκτυα αλληλεγγύης των τοπικών κοινοτήτων για την προστασία, την υποδοχή και την ένταξη των θυμάτων, καθώς και το έργο που επιτελούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. (at)