Skupina Pracovníci v EHSV

Hoci sa v prejave o stave Únie v roku 2021 uvádzajú takmer všetky hlavné výzvy, ktorým Európa čelí, prejav nie je dostatočne ambiciózny a jasný.

Štrukturálne reformy sú určite dôležité, ale plán pre obnovu a rekonštrukciu, ktorý bol predložený v pozičnom dokumente skupiny Pracovníci a príspevku EHSV k pracovnému programu Komisie na rok 2022, by sa mal zamerať na boj proti nerovnosti a chudobe a opätovné získanie stratených pracovných miest s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny a rastúcu chudobu zamestnaných osôb.

V prejave chýbala zmienka o lepšom vykonávaní akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a posilnení ochrany pracovníkov platforiem. Strohý odkaz na sociálnu spravodlivosť a korektnosť sa odráža vo vyhlásení o zámere, ktorého návrhy zďaleka neprekračujú rámec vykonávania dohôd OECD o zdaňovaní.

Tieto dohody sú vítané, no Európska únia by mala v tejto oblasti zohrávať vedúcu úlohu. Pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, niektoré členské štáty sa budú samozrejme snažiť odolávať jeho obmedzovaniu, no bez politickej odvahy výkonnej moci sa nič nedosiahne.

Správy o zákaze nútenej práce sú chvályhodné. Malo by to súvisieť s náležitou starostlivosťou a zaručením ľudských práv na celom svete a mali by sa predložiť ďalšie návrhy na riešenie problému neistej práce a neplatených stáží. Opatrenia v oblasti zmeny klímy sú naliehavé, ale takisto aj sociálne opatrenia, ktoré ich musia sprevádzať: pokiaľ nechceme mať „žlté vesty“ v celej EÚ, treba rozhodne bojovať proti energetickej chudobe a finančné prostriedky a regulačné opatrenia musia byť účinné a dostatočné.

Máme pred sebou dlhú cestu a nemôžeme sedieť so založenými rukami, kým milióny Európanov majú problémy s financovaním vykurovania a keď sú systémy kolektívneho vyjednávania oslabené, zatiaľ čo niektoré veľké spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní a fosílne palivá sú stále dotované. Nemôžeme sedieť so založenými rukami, kým viac ako polovica sveta zostáva nezaočkovaná. Na zabezpečenie spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých musíme ako hlavnú zásadu využívať solidaritu. (pr)