Af EØSU's Arbejdstagergruppe

Talen om Unionens tilstand 2021 er behæftet med en række mangler med hensyn til ambition og klarhed, trods det at den dækker så godt som alle vigtige udfordringer, som Europa er stillet over for.

Strukturreformer er bestemt vigtige, men den genopretnings- og genopbygningsplan, der er fremsat i Arbejdstagergruppens holdningsdokument og EØSU's bidrag til Kommissionens arbejdsprogram 2022, bør fokusere på bekæmpelse af ulighed og fattigdom og genskabelse af arbejdspladser, der er gået tabt, med særlig vægt på sårbare grupper og den stigende fattigdom blandt beskæftigede.

Talen manglede at dække en forstærket håndhævelse af handlingsplanen for søjlen for sociale rettigheder og en bedre beskyttelse af platformsarbejdere. Den tynde henvisning til social retfærdighed og ligebehandling afspejles i hensigtserklæringen, hvor forslagene næppe rækker ud over håndhævelsen af OECD-aftalerne om beskatning.

Disse aftaler er velkomne, men Den Europæiske Union bør være en førende kraft på dette område. Det siger sig selv, at visse medlemsstater vil forsøge at modsætte sig en begrænsning af skatteundgåelse, men hvis de håndhævende myndigheder ikke udviser politisk mod, vil der ikke ske nogen fremskridt.

Nyheden om et forbud mod tvangsarbejde er prisværdig. Dette bør sammenkædes med due diligence og sikring af menneskerettighederne over hele verden, og der bør fremsættes supplerende forslag til imødegåelse af usikre ansættelsesforhold og ubetalte praktikophold. Der er akut behov for klimaforanstaltninger, men det samme gælder de ledsagende sociale tiltag. Medmindre vi ønsker at se gilets jaunes i hele EU, må energifattigdom løses beslutsomt, og de økonomiske midler og lovgivningstiltagene skal være effektive og tilstrækkelige.

Vejen frem er lang, og vi kan ikke hvile, mens millioner af europæere kæmper for at få tændt for varmen, samtidig med at systemerne for kollektive overenskomstforhandlinger svækkes, og en række store selskaber unddrager sig beskatning, og fossile brændstoffer fortsat subsidieres. Vi kan ikke hvile, når mere end halvdelen af verden fortsat ikke er vaccineret. Vi må bygge på solidaritet som et ledende princip for at sikre en mere retfærdig fremtid for alle. (pr)