Dearcadh na n-oibrithe ar aitheasc 2021 ar Staid an Aontais

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Ainneoin gur luadh in aitheasc 2021 ar Staid an Aontais na príomhdhúshláin go léir atá ag bagairt ar an Eoraip, tá roinnt easnamh ann ó thaobh uaillmhéine agus soiléireachta de.

Níl aon amhras go bhfuil tábhacht le hathchóirithe struchtúracha ach ba cheart díriú sa phlean téarnaimh agus athléimneachta, arna gcur chun tosaigh sa pháipéar seasaimh ó Ghrúpa na nOibrithe agus in ionchur CESE i gclár oibre an Choimisiúin Eorpaigh 2022, ar an éagothroime agus an bhochtaineacht a chomhrac agus ar phoist a thabhairt ar ais dóibh siúd a chaill a bpost, agus aird faoi leith á tabhairt ar ghrúpaí leochaileacha agus ar bhochtaineacht lucht oibre atá ag dul i méid.

Ní dhearnadh trácht san aitheasc ar fhorbairt phróiseas cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta maidir leis an gColún Sóisialta ná ar chosaint d'oibrithe ardáin a neartú. Déantar an tagairt thearc chéanna don cheartas sóisialta agus don chothroime shóisialta sa litir intinne a ghabhann leis. Is beag eile a mholann na tograí a dhéantar inti seachas comhaontuithe OECD maidir leis an gcánachas a chur chun feidhme.

Bíodh is gur díol sásaimh iad na comhaontuithe sin, ba cheart don Aontas Eorpach a bheith ina cheann feadhna i ndáil leis sin. Tá a fhios ag an saol go ndéanfaidh roinnt Ballstát iarracht cur in éadan na seachanta cánach. Mura bhfuil misneach polaitiúil i dtaca leis sin ag an bhfeidhmeannas, is beag is féidir a bhaint amach.

Is díol molta é go bhfuil toirmeasc curtha ar an saothar éignithe. Ba cheart é sin a bheith nasctha leis an dícheall cuí agus le cearta an duine a ráthú ar fud an domhain, agus ba cheart tograí breise a dhéanamh freisin d’fhonn dul i ngleic le hobair fhorbhásach agus le tréimhsí oiliúna gan íocaíocht. Tá an phráinn chéanna le bearta maidir leis an athrú aeráide agus atá leis na bearta sóisialta nach mór a bheith ag gabháil leo. Más uainn cásanna dála cás na gilets jaunes a sheachaint ar fud an Aontais, is gá dul i ngleic go cinntitheach leis an mbochtaineacht fuinnimh agus ní mór cistí agus gníomhaíocht rialála a bheith éifeachtach agus leordhóthanach.

Is fada an bóthar amach romhainn agus ní féidir na maidí a ligean le sruth tráth atá na milliúin Eorpach nach bhfuil in acmhainn an teas a chur ar siúl agus na córais chómhargála lagaithe. San am céanna, seachnaíonn roinnt mórchuideachtaí cáin agus tá breoslaí iontaise fós a bhfóirdheonú. Ní féidir linn a bheith díomhaoin fad nach bhfuil breis agus leath den domhan vacsaínithe. Ní mór an dlúthpháirtíocht a bheith ina prionsabal treorach chun todhchaí níos cothroime a chinntiú do chách. (pr)