Darba ņēmēju skatījums uz 2021. gada runu par stāvokli Savienībā

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

2021. gada runai par stāvokli Savienībā piemīt dažas nepilnības – uzņēmības un skaidrības trūkumi, lai gan ir uzskaitītas praktiski visas problēmas, kas skar Eiropu.

Strukturālās reformas pilnīgi noteikti ir svarīgas, tomēr atveseļošanas un rekonstrukcijas plānam, kas ietverts Darba ņēmēju grupas nostājas dokumentā un EESK ieguldījumā Eiropas Komisijas 2022. gada darba programmai vairāk uzmanības būtu jāvelta nevienlīdzības un nabadzības apkarošanai, kā arī zaudēto darbvietu atgūšanai, īpašu uzmanību veltot mazaizsargātām grupām un strādājošo nabadzības pieaugumam.

Minētajā runā nav pieminēta Sociālā pīlāra rīcības plāna īstenošana un platformās strādājošo aizsardzības stiprināšana. Nodomu vēstulē ir ietverta neliela atsauce uz sociālo taisnīgumu un taisnīgumu vispār, taču priekšlikumi reti iet tālāk par ESAO nolīgumu īstenošanu nodokļu jomā.

Šie nolīgumi ir vērtējami atzinīgi, tomēr Eiropas Savienībai šajā jomā vajadzētu būtu līderpozīcijās. Ir pašsaprotami, ka dažas dalībvalstis centīsies izvairīties no nodokļu apiešanas mazināšanas, tomēr bez politiskas gribas izpildvaras līmenī, tas nebūs iespējams.

Atzinīgi tiek uzņemtas ziņas par piespiedu darba aizliegšanu. Šis aizliegums būtu jāsaista ar pienācīgu rūpību un cilvēktiesību garantēšanu visā pasaulē. Būtu jāiesniedz arī papildu priekšlikumi nestabilas nodarbinātības un neapmaksātas prakses izskaušanai. Klimata pārmaiņu novēršanas pasākumi nav atliekami, bet tādi ir arī sociālie pasākumi, kuri ir jāīsteno vienlaikus: ja mēs nevēlamies izraisīt Eiropas Savienības mēroga “dzelteno vestu” kustību, ir apņēmīgi jāizskauž enerģētiskā nabadzība un ir vajadzīgs efektīvs un pietiekams finansējums un regulatīvie pasākumi.

Priekšā vēl ir tāls ceļš. Mēs nevaram sēdēt saliktām rokām, kamēr miljoniem Eiropas iedzīvotāju neuzdrošinās ieslēgt apkuri, kad ir novājinātas darba koplīgumu sistēmas, bet daži lieli uzņēmumi izvairās no nodokļiem un joprojām tiek subsidēts fosilais kurināmais. Mēs nevaram atpūsties, kamēr puse pasaules iedzīvotāju vēl nav vakcinēti. Lai nākotne ikvienam būtu taisnīgāka, solidaritātei ir jābūt mūsu vadmotīvam. (pr)