Av EESK:s Arbetstagargrupp

Trots att så gott som samtliga utmaningar som EU står inför togs upp i 2021 års tal om tillståndet i unionen hade det vissa brister i fråga om ambition och klarhet

Det är förvisso viktigt med strukturreformer, men den återhämtnings- och återuppbyggnadsplan som förs fram i Arbetstagargruppens ståndpunktsdokument och EESK:s bidrag till kommissionens arbetsprogram för 2022 bör vara inriktad på att bekämpa ojämlikhet och fattigdom och på att återskapa förlorade arbetstillfällen, med särskilt fokus på utsatta grupper och den tilltagande fattigdomen bland förvärvsarbetande.

I talet sades ingenting om hur genomförandet av handlingsplanen för den sociala pelaren ska utvecklas eller hur skyddet för plattformsarbetare ska stärkas. Den lilla hänvisningen till social och ekonomisk rättvisa återspeglas i avsiktsförklaringen, där förslagen knappt går bortom genomförandet av OECD:s avtal om beskattning

Dessa avtal välkomnas förvisso, men EU bör vara en ledande kraft på detta område. Det säger sig självt att vissa medlemsstater kommer att försöka låta bli att stävja skatteflykt – men utan politiskt mod från den högsta verkställande ledningen kommer ingenting att uppnås.

Nyheten om att förbjuda tvångsarbete är lovvärd. Detta bör kopplas till principen om tillbörlig aktsamhet och garantier om mänskliga rättigheter runt om i världen, och ytterligare förslag bör läggas fram för att ta itu med otrygga anställningar och oavlönade praktikplatser. Åtgärder mot klimatförändringarna brådskar, men så gör även de sociala åtgärder som måste genomföras samtidigt, såvida vi inte vill se gula västar i hela EU. Energifattigdomen måste hanteras resolut, ekonomiska medel och lagstiftningsåtgärder måste vara verkningsfulla och tillräckliga.

Vägen framför oss är lång och vi kan inte luta oss tillbaka när miljoner européer kämpar för att kunna slå på värmen, när kollektivavtalssystemen försvagas, när vissa storföretag ägnar sig åt skatteflykt och fossila bränslen fortfarande subventioneras. Vi kan inte luta oss tillbaka när mer än hälften av världens befolkning fortfarande är ovaccinerad. Vi måste tillämpa solidaritet som en vägledande princip för att säkerställa en rättvisare framtid för alla. (pr)