Taxonómia pre udržateľné financovanie: kľúčový nástroj na podporu ekologických investícií a boj proti zmene klímy

EÚ naliehavo potrebuje účinné opatrenia, aby znížila emisie a vyrovnala sa so zmenou klímy. Balík opatrení v oblasti udržateľných financií z dielne Európskej komisie môže byť tým nástrojom, ktorý umožní stanoviť jasný, ucelený a komplexný rámec, kde zelenšie hospodárstvo môže rásť bez toho, aby sa prejavil efekt odkázanosti na určitého dodávateľa.

V stanovisku spravodajcu Stefana Backa, ktoré bolo prijaté na septembrovom plenárnom zasadnutí, EHSV plne podporuje úsilie Komisie o stanovenie noriem pre vymedzenie pojmu „udržateľné hospodárske činnosti“, ale poukazuje na to, že niektoré prvky sa môžu ukázať ako zložité a nákladné, najmä pre MSP.

Výbor považuje za dôležité, aby sa stanovili jasné technické kritériá pre zelené investície, ktoré priamo prispievajú k plneniu európskych klimatických cieľov, a ktorým sa môžu prispôsobiť postupy príslušného odvetvia a finančného sektora. Zavedenie noriem, ktoré sa odchyľujú od maximálnych požiadaviek stanovených v právnych predpisoch EÚ, by mohlo spôsobiť nejasnosti. EHSV preto odporúča, aby sa tieto požiadavky sprísnili.

„Balík opatrení Komisie má umožniť investorom presmerovať investície na udržateľnejšie technológie a podniky. Potrebujeme účinné, ľahko použiteľné, inovatívne a produktívne nástroje, ktoré prinášajú rýchle a jasné výsledky. V tomto duchu by sa malo vykonať aj hodnotenie delegovaného nariadenia,“ uviedol spravodajca Back. (mp)