Η ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης: ένα βασικό εργαλείο για τη στήριξη των πράσινων επενδύσεων και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ χρειάζεται αποτελεσματικά και επείγοντα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, η δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σαφές, συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί μια πιο πράσινη οικονομία χωρίς αποτρεπτικά αποτελέσματα.

Στη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου και η οποία καταρτίστηκε από τον Stefan Back, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα της Επιτροπής που αποσκοπούν στη θέσπιση προτύπων για τον ορισμό των «βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων», επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένα από αυτά τα μέτρα ενδέχεται να αποδειχθούν μια πολύπλοκη και δαπανηρή πρόκληση, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ.

Η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφή τεχνικά κριτήρια για τις πράσινες επενδύσεις που συμβάλλουν άμεσα στους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης και με τα οποία μπορούν να ευθυγραμμιστούν οι πρακτικές των σχετικών επιχειρηματικών τομέων και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο καθορισμός προτύπων που αποκλίνουν από τις μέγιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Ως εκ τούτου, συνιστά να ενισχυθούν αυτές οι απαιτήσεις.

Η δέσμη μέτρων που προτείνει η Επιτροπή αποσκοπεί στο να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά, ευκόλως εφαρμόσιμα, καινοτόμα και παραγωγικά εργαλεία για την επίτευξη ταχέων και εύληπτων αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης θα πρέπει να διενεργηθεί σε αυτό το πνεύμα», υπογράμμισε ο κ. Back. (mp)