Таксономията за устойчиво финансиране: ключов инструмент за подкрепа на „зелените инвестиции“ и за предотвратяване на изменението на климата

ЕС се нуждае от ефикасни и спешни мерки за намаляване на емисиите и справяне с изменението на климата. За тази цел пакетът „Финансиране за устойчиво развитие“, представен от Европейската комисия, има потенциала да установи ясна, последователна и всеобхватна рамка, в която да може да се развива една по-екологосъобразна икономика без ефекти на технологично закрепостяване.

В становището си, изготвено от Стефан Бак и прието на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК подкрепя напълно мерките, предложени от Комисията, за изготвяне на стандарти за определяне на „устойчиви икономически дейности“, но посочва, че някои елементи могат да се окажат сложно и скъпо предизвикателство, особено за МСП.

Комитетът заявява, че е важно да се определят ясно техническите критерии за „зелени инвестиции“, които допринасят пряко за целите на Европа в областта на климата и с които да могат да бъдат съобразени практиките на съответните стопански сектори и финансовия сектор. Определянето на стандарти, които се различават от максималните изисквания на законодателството на ЕС, може да създаде объркване и затова ЕИСК препоръчва тези изисквания да бъдат засилени.

„Пакетът от мерки на Комисията има за цел да даде възможност на инвеститорите да пренасочат инвестициите към по-устойчиви технологии и предприятия. Нуждаем се от ефикасни, лесно приложими, иновативни и продуктивни инструменти, които водят до бързи и ясни резултати. Оценката на Делегирания регламент относно таксономията за устойчиво финансиране следва да се извърши в този дух“, заяви г-н Бак. (mp)