Kestliku rahanduse taksonoomia: roheliste investeeringute toetamise ja kliimamuutuste ärahoidmise oluline vahend

ELis on vaja tõhusaid ja kiireloomulisi meetmeid heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustega toimetulekuks. Selleks võib Euroopa Komisjoni esitatud kestliku rahanduse pakett aidata luua selge, sidusa ja tervikliku raamistiku, milles rohelisem majandus saab areneda ilma seotuse efektideta.

Täiskogu septembri istungjärgul vastuvõetud arvamuses, mille koostas Stefan Back, toetab komitee täielikult komisjoni meetmeid „kestliku majandustegevuse“ määratluse standardi loomiseks, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et mõni aspekt võib osutuda keerukaks ja kulukaks väljakutseks, eriti VKEde jaoks.

Komitee sõnul on oluline, et tehnilistes kriteeriumides määratletakse selgelt rohelised investeeringud, mis aitavad otseselt kaasa Euroopa kliimaeesmärkidele ning millega on võimalik ühtlustada asjaomaste ärisektorite ja finantssektori tavad. Kui kehtestada ELi õigusaktide rangeimatest nõuetest erinevad standardid, võib see tekitada segadust ja seepärast soovitab komitee neid nõudeid karmistada.

„Komisjoni meetmepaketi eesmärk on võimaldada investoritel suunata investeeringud ümber säästvamatesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse. Kiirete ja konkreetsete tulemuste saavutamiseks on vaja tõhusaid, hõlpsasti rakendatavaid, uuenduslikke ja tulemuslikke vahendeid. Kestliku rahanduse taksonoomia delegeeritud määrust tuleks hinnata selles vaimus“, rõhutas Stefan Back. (mp)