Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) víta navrhovaný akčný plán EÚ pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom. Akčný plán môže posilniť strategickú autonómiu a technologickú nezávislosť Európy, zlepšiť bezpečnosť občanov a podporiť konkurencieschopnosť, hospodársky rast a zamestnanosť. EHSV preto vyzýva na rýchle, dôrazné a ambiciózne vykonávanie 11 opatrení uvedených v akčnom pláne.

EHSV prijal stanovisko na tému Akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom, v ktorom vyjadril svoj postoj k akčnému plánu Európskej komisie. Ten by mal zlepšiť synergie medzi nástrojmi financovanými EÚ a zároveň uľahčiť vzájomné obohacovanie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.

Jedna z najvýznamnejších a najdlhšie využívaných inovácií v automobilovom priemysle vznikla v obrannom priemysle tu v Európe. Keď sa švédsky strojný inžinier Nils Ivar Bohlin prestal venovať práci na katapultovacích sedadlách do bojových stíhačiek pre európsku aeronautickú spoločnosť, navrhol nový bezpečnostný pás pre európskeho výrobcu automobilov. Trojbodový bezpečnostný pás inšpirovaný pásom, ktorý používali piloti stíhačiek, sa stal celosvetovým štandardom v automobilovom priemysle a od svojho zavedenia zachránil viac ako milión životov.

EHSV považuje akčný plán za pilier priemyselnej stratégie EÚ a uvedený príklad poukazuje na to, ako môže zabezpečiť vzájomné obohacovanie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.

Ako uviedol spravodajca stanoviska Manuel Garcia Salgado, „kľúčovou prioritou by okrem iného malo byť zavádzanie nových digitálnych a ďalších vznikajúcich technológií do sektoru obrany a bezpečnosti“. „S cieľom uľahčiť toto zavádzanie by sa malo zabezpečiť, aby príslušné civilné iniciatívy od začiatku zohľadňovali požiadavky sektoru obrany a bezpečnosti. To by tiež pomohlo optimalizovať rozsah a efektívnosť osobitných nástrojov financovania v oblasti obrany a bezpečnosti.“

Zásadný význam pre inováciu má diverzita, a to aj v obrannom a vesmírnom priemysle. EHSV preto vyzýva na väčšie začlenenie žien a mladých ľudí prostredníctvom politík náboru, udržania a kariérneho postupu zamestnancov.

„Európa je dnes svetovým lídrom v oblasti technológií, ale toto vedúce postavenie čoraz viac ohrozujú USA a Čína rozsiahlymi investíciami do nových digitálnych a iných vznikajúcich technológií, ako sú umelá inteligencia, internet vecí, Blockchain atď.,“ doplnil pomocný spravodajca Jan Pie. „Je to výzva pre konkurencieschopnosť Európy, ale aj pre jej nezávislosť v strategických odvetviach, ako je bezpečnosť alebo obrana.“

„Táto téma je jednoznačne príkladom toho, ako dosiahnuť zdravú, neagresívnu technologickú nezávislosť,“ uviedol Pietro de Lotto, predseda poradnej komisie pre priemyselné zmeny v EHSV. (ks)