Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab kavandatud ELi tegevuskava tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahelise sünergia kohta. Tegevuskava võib suurendada Euroopa strateegilist sõltumatust ja tehnoloogilist suveräänsust, parandada kodanike julgeolekut ning edendada konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet. Seepärast kutsub komitee üles kiiresti, jõuliselt ja otsusekindlalt rakendama kavas esitatud 11 meedet.

Komitee võttis vastu arvamuse „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“, milles esitatakse komitee nägemus Euroopa Komisjoni tegevuskavast. Viimasega soovitakse parandada sünergiat ELi rahastatud vahendite vahel, lihtsustades ühtlasi tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vastastikust täiendavust.

Üks kõige olulisemaid ja pikemaealisi uuendusi autotööstuses sai alguse kaitsetööstusest siinsamas Euroopas. Rootsi insener Nils Ivar Bohlin oli esmalt ametis ühes Euroopa lennundusettevõttes, kus ta tegeles hävituslennukite katapultistmetega, hiljem aga töötas ta Euroopa autotootja jaoks välja uue turvavöö. Hävituslendurite rakmetest inspireeritud kolme kinnituspunktiga turvavööst on saanud autotööstuse üleilmne norm ja see on oma kasutuselevõtust alates päästnud enam kui miljoni inimese elu.

Komitee peab tegevuskava ELi tööstusstrateegia tugisambaks, ning toodud näide illustreerib ilmekalt, kuidas see saab tagada tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vastastikuse täiendavuse ning keskenduda kosmose-, kaitse- ja julgeolekuvaldkonna vahelise olulise seose parandamisele.

„Üks peamisi prioriteete peaks muu hulgas olema uute digi- ja teiste tehnoloogialahenduste kasutuselevõtt kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas,“ ütles arvamuse raportöör Manuel Garcia Salgado. „Selle lihtsustamiseks tuleks tagada, et asjakohastes tsiviilalgatustes võetaks algusest peale arvesse kaitse- ja julgeolekunõudeid. See aitab optimeerida ka kaitse- ja julgeolekuvaldkonna rahastamisvahendite ulatust ja tõhusust.“

Mitmekesisus on innovatsiooni jaoks väga oluline, seda ka kaitse- ja kosmosetööstuses. Seepärast nõuab komitee naiste ja noorte laiemat kaasamist, kasutades selleks sihipärast värbamis-, töökohal hoidmise ja edutamispoliitikat.

„Euroopa on praegu tehnoloogia valdkonnas maailmas juhtival kohal, kuid seda juhtpositsiooni ohustavad üha enam USAs ja Hiinas tehtavad tohutud investeeringud uutesse digi- ja teistesse arenevatesse tehnoloogiatesse, nagu tehisintellekt, asjade internet, plokiahel jne,“ märkis kaasraportöör Jan Pie. „See paneb proovile Euroopa konkurentsivõime, aga ka autonoomia sellistes strateegilistes sektorites nagu julgeolek ja kaitse.“

„See teemavaldkond näitab hästi, kuidas on võimalik saavutada elujõuline ja mitteagressiivne tehnoloogiline sõltumatus,“ ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Pietro de Lotto. (ks)