Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le sineirgí idir an tionscal sibhialta, an tionscal cosanta agus tionscal an spáis atá beartaithe. Is féidir leis an bplean gníomhaíochta feabhas a chur ar neamhspleáchas straitéiseach agus ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa, slándáil na saoránach a fheabhsú agus dlús a chur le hiomaíochas, fás eacnamaíoch agus fostaíocht. Dá bhrí sin, tá CESE á iarraidh an 11 ghníomhaíocht a leagtar amach sa phlean a chur chun feidhme go mear, go láidir agus go huaillmhianach.

Ghlac CESE an tuairim Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le sineirgí idir an tionscal sibhialta, an tionscal cosanta agus tionscal an spáis, ina leagann sé amach a bharúil maidir le plean gníomhaíochta an Choimisiúin, arb é is aidhm dó feabhas a chur ar shineirgí idir ionstraimí arna gcistiú ag an Aontas agus cros­toirchiú á éascú idir an tionscal sibhialta, an tionscal cosanta agus tionscal an spáis san am céanna.

Is i dtionscal cosanta na hEorpa a tháinig ann do cheann de na nuálaíochtaí is tábhachtaí agus is seanbhunaithe sa tionscal gluaisteán. Tar éis do Nils Ivar Bohlin, innealtóir meicniúil Sualannach, a bheith ag obair ar shuíocháin eisteilgthe do scairdeitleáin trodaíochta do chuideachta aerloingseoireachta Eorpach, dhear sé crios sábhála nua do chuideachta gluaisteán Eorpach. Agus é bunaithe ar an úim arna úsáid ag píolótaí scairdeitleáin, tá an crios sábhála trí phointe ina chaighdeán domhanda sa tionscal gluaisteán agus sábháladh os cionn aon mhilliún beatha daoine a bhuí leis ó tugadh isteach é.

Measann CESE gur colún de straitéis tionsclaíochta an Aontais é an plean gníomhaíochta agus go léiríonn sé an chaoi ar féidir cros-toirchiú a chinntiú idir an tionscal sibhialta, an tionscal cosanta agus tionscal an spáis agus díriú ar an nasc tábhachtach idir tionscal an spáis, an tionscal cosanta agus an tionscal slándála a fheabhsú.

‘I measc nithe eile, ba cheart tús áite a thabhairt do ghlacadh teicneolaíochtaí nua digiteacha agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn sna réimsí cosanta agus slándála,’ a dúirt rapóirtéir na tuairime, Manuel Garcia Salgado. ‘Chun an méid sin a éascú, ba cheart a chinntiú go gcuirfear san áireamh sna tionscnaimh shibhialta ábhartha riachtanais chosanta agus slándála ón tús. Ar an dóigh sin, bainfear an leas is fearr is féidir as raon feidhme agus éifeachtúlacht ionstraimí cistiúcháin a bhaineann go sonrach leis an tionscal cosanta agus an tionscal slándála.’

Tá an éagsúlacht riachtanach don nuálaíocht, lena n-áirítear sa tionscal cosanta agus i dtionscal an spáis. Dá bhrí sin, tá CESE á iarraidh mná agus daoine óga a chuimsiú ar dhóigh níos fearr trí bheartais earcaíochta, coinneála agus cur chun cinn.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an gcomh-rapóirtéir, Jan Pie: ‘Sa lá atá inniu ann, is ceannaire domhanda i réimse na teicneolaíochta í an Eoraip ach tá infheistíocht ollmhór ó SAM agus ón tSín i dteicneolaíochtaí digiteacha nua agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn amhail an intleacht shaorga, Idirlíon na Rudaí Nithiúla agus an blocshlabhra, etc. ag cur i gcoinne na ceannaireachta sin. Is dúshlán é an méid sin d'iomaíochas na hEorpa agus dá neamhspleáchas in earnálacha straitéiseacha amhail an earnáil slándála nó an earnáil cosanta.’

Dar le Pietro de Lotto, cathaoirleach an Choimisiúin Chomhairligh um Athruithe Tionsclaíocha in CESE, is sampla é an t-ábhar seo den chaoi ar cheart ceannasacht theicneolaíoch a bhaint amach atá folláin agus neamhionsaitheach. (ks)