Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства предложения План за действие на ЕС в областта на отбранителната и космическата промишленост. Планът за действие може да засили стратегическата автономност и технологичния суверенитет на Европа, да подобри сигурността на гражданите и да стимулира конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта. Затова ЕИСК призовава за бързо, енергично и амбициозно изпълнение на 11-те действия, очертани в плана.

ЕИСК прие становище относно План за действие на ЕС относно синергии между гражданската, отбранителната и космическата промишленост, в което излага възгледите си относно плана за действие на Комисията. Този план има за цел да подобри синергиите между инструментите, финансирани от ЕС, като улеснява взаимното обогатяване между гражданския сектор, космическия сектор и сектора на отбраната.

Една от най-важните иновации в автомобилната промишленост, която намира трайно приложение, възниква в отбранителната промишленост в Европа. След работа по катапултни седалки в бойни изтребители за европейска авиокомпания, Нилс Ивар Болин, шведски машинен инженер, проектира и нов предпазен колан за европейско автомобилно дружество. Създаден по подобие на колана, използван от пилотите на реактивни самолети, триточковият обезопасителен колан се превърна в световен стандарт в автомобилната промишленост, като след внедряването му благодарение на него е спасен животът на повече от един милион души.

ЕИСК счита, че планът за действие е един от стълбовете на промишлената стратегия на ЕС и този пример илюстрира как той може да осигури взаимно обогатяване между гражданската, отбранителната и космическата промишленост и може да се съсредоточи върху подобряването на решаващата връзка между космическото пространство, отбраната и сигурността.

„Наред с другото, един от основните приоритети следва да бъде въвеждането на нови цифрови и други нововъзникващи технологии в областта на отбраната и сигурността", заяви докладчикът по становището Мануел Гарсия Салгадо. „За да се улесни това, следва да се гарантира, че съответните граждански инициативи отчитат от самото начало изискванията по въпросите на отбраната и сигурността. Това ще спомогне и за оптимизиране на обхвата и ефикасността на специфичните инструменти за финансиране в областта на отбраната и сигурността.“

Многообразието е от съществено значение за иновациите, включително в отбранителната и космическата промишленост. Поради това ЕИСК призовава за по-голямо приобщаване на жените и младите хора чрез политики за наемане на работа, задържане на персонала и повишаване в длъжност.

„Днес Европа е световен лидер в технологиите, но това лидерство все повече е оспорвано от огромни инвестиции от страна на САЩ и Китай в нови цифрови и други нововъзникващи технологии като ИИ, интернет на нещата, блоковата верига и т.н.“, заяви съдокладчикът Ян Пай. „Това поставя под въпрос конкурентоспособността на Европа, но и нейната автономност в стратегически сектори като сигурността или отбраната.“

„Темата определено е пример за това как да се стремим към здрав, неагресивен технологичен суверенитет“, казва Пиетро де Лото, председател на Консултативната комисия по индустриални промени на ЕИСК. (ks)