Kľúčovou politikou pri riešení migrácie je budovanie partnerstiev zameraných na talenty s krajinami pôvodu a tranzitu. Európa musí presunúť zameranie vonkajšieho rozmeru migračnej politiky a začleniť ju do širšieho geopolitického a geoekonomického programu, ktorý bude mať právoplatné miesto medzi ostatnými politikami.

„Dnes hovoríme o tom, ako geopolitika vplýva na migráciu. Nasledujúca veľká vlna migrantov príde do Európy z Afriky,“zdôraznil predseda sekcie REX Dimitris Dimitriadis na schôdzi, ktorá sa uskutočnila v júli 2021.

Podľa údajov z januára 2020 sa odhaduje, že z 447 miliónov ľudí žijúcich v EÚ je 23 miliónov príslušníkov tretích krajín a predstavujú 5 % európskej populácie.

Nový pakt o migrácii a azyle síce stále podporuje partnerstvá zamerané na talenty s krajinami pôvodu a tranzitu a cieľovými krajinami, no zdá sa, že určité prekážky bránia ich účinnému vykonávaniu.

Jean-Louis De Brower z programu pre európske záležitosti v rámci inštitútu Egmont podotkol, že pokiaľ ide o nový pakt, pravdepodobne sa prejavuje nedostatok dôvery a solidarity.

Estrella Gallan, ktorá zastupuje Španielsku komisiu pre pomoc utečencom, tiež zdôraznila, že problémy v oblasti migrácie a azylu padajú na plecia krajín vstupu a mali by sa riešiť proporčnejším spôsobom na základe spoločnej zodpovednosti a solidarity.

Rozvojová politika v Afrike môže zastaviť nelegálnu migráciu

Pozitívny príspevok k rozvoju v Afrike, ktorá je zraniteľná voči zmene klímy, by mohol priniesť sociálnu, politickú a hospodársku stabilitu.

Slovami poslankyne EP Pierrette Herzberger-Fofana, prvej podpredsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj, sú „rozvojové politiky neoddeliteľne spojené s migráciou“,

Dr Chiyoge B. Sifa z Medzinárodnej aliancie družstiev (ICA) Afrika zároveň zdôraznila význam partnerstva ICA a EÚ, ktoré zohráva významnú úlohu pri odrádzaní mladých ľudí od toho, aby sa vydávali na trasy cez Stredozemie. (at)