Budování talentových partnerství se zeměmi původu a tranzitu je klíčovou politikou při řešení migrace. Evropa musí změnit zaměření vnějšího rozměru migrační politiky a začlenit jej do širší geopolitické a geoekonomické agendy, která by si měla získat právoplatné místo mezi ostatními politikami.

„Dnes se zde bavíme o tom, jak souvisí geopolitika s migrací. Příští velká vlna migrantů přijde do Evropy z Afriky,“ zdůraznil na schůzi konané v červenci 2021 předseda sekce REX Dimitris Dimitriadis.

Podle odhadů žilo v lednu 2020 v EU 23 milionů státních příslušníků třetích zemí, což představuje 5 % evropské populace čítající 447 milionů osob.

Nový pakt o migraci a azylu sice i nadále podporuje talentová partnerství se zeměmi původu, tranzitu a cílovými zeměmi, avšak zdá se, že něco brání efektivnímu provádění tohoto paktu.

Jean-Louis De Brower, jenž má na starosti program pro evropské záležitosti v Egmont Institute, uvedl, že vůči paktu pravděpodobně nepanuje dostatečná důvěra a solidarita.

Estrella Gallan zastupující Španělskou komisi pro pomoc uprchlíkům upozornila na to, že tíhu migrace a azylu nesou země vstupu a že přístup k řešení těchto záležitostí by měl být proporcionálnější a měl by se opírat o sdílenou odpovědnost a solidaritu.

Rozvojová politika v Africe může zastavit nelegální migraci

Pozitivní příspěvek k rozvoji v Africe, která je zranitelná vůči změnám klimatu, by mohl přinést sociální, politickou a hospodářskou stabilitu.

Neboli jak uvedla Pierrette Herzberger-Fofana, první místopředsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj, „politiky v oblasti rozvoje jsou neoddělitelně spojené s migrací.“

Na to navázal Dr Chiyoge B. Sifa z africké sekce Mezinárodního družstevního svazu (Co-operative Alliance Africa), jenž vyzdvihl význam partnerství s evropskou sekcí svazu (ICA-EU) a jeho důležitou úlohu při odrazování mladých lidí od toho, aby se vydávali na cestu Středomořím. (at)