Det Europæiske Migrationsforum

I januar 2015 arrangerede EØSU i samarbejde med Kommissionen første udgave af Det Europæiske Migrationsforum (EMF). Dette var en videreudvikling af det Europæiske Integrationsforum, som mødtes elleve gange mellem 2009 og 2014.

Det Europæiske Migrationsforum er en platform for dialog mellem civilsamfundet og EU‑institutionerne om spørgsmål relateret til migration, asyl og integration af tredjelandsstatsborgere. Forummet samler mindst en gang om året repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, lokale og regionale myndigheder, medlemsstaterne og EU-institutionerne.

Hensigten med forummet er at styrke koordination og samarbejde mellem de centrale aktører, der er involveret i flerniveaustyringen af migration i Europa. Forummet tilvejebringer yderligere information om den seneste politikudvikling og om, hvordan europæiske politikker implementeres på regionalt og lokalt niveau og på græsrodsniveau. Tanken er, at det skal bidrage til en bedre forståelse af de vigtigste udfordringer, som civilsamfundsorganisationerne og arbejdsmarkedets parter står over for på området, og til at finde måder, hvorpå man kan støtte dem i deres indsats for at håndtere migranternes behov.

Sekretariatet for Det Europæiske Migrationsforum varetages af EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC).