Eiropas Migrācijas forums

EESK sadarbībā ar Eiropas Komisiju 2015. gada janvārī rīkoja pirmo Eiropas Migrācijas forumu. Tas aizstāja Eiropas Integrācijas forumu, kas no 2009. gada līdz 2014. gadam notika 11 reizes.

Eiropas Migrācijas forums ir platforma pilsoniskās sabiedrības un Eiropas iestāžu dialogam par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, patvērumu un trešo valstu valstspiederīgo integrāciju. Vismaz reizi gadā tas pulcē pilsoniskās sabiedrības, vietējo un reģionālo pašvaldību, dalībvalstu un ES iestāžu pārstāvjus.

Eiropas Migrācijas foruma mērķis ir sekmēt koordināciju un stiprināt sadarbību starp nozīmīgākajiem dalībniekiem, kas Eiropā iesaistīti migrācijas daudzlīmeņu pārvaldībā. Eiropas Migrācijas foruma uzdevums ir sniegt vairāk informācijas par jaunākajām politiskajām norisēm un apkopot informāciju par to, kā Eiropas pasākumi tiek īstenoti reģionālajā un vietējā līmenī, kā arī pilsoniskās sabiedrības vidū; forumam būtu jāsekmē centieni palielināt izpratni par būtiskākajām problēmām, ar ko šajā politikas jomā saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas un sociālie partneri, un apzināt iespējas, kā varētu labāk atbalstīt to pūliņus, kuri vērsti uz migrantu vajadzību segšanu.

Eiropas Migrācijas foruma sekretariāts ir EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) darbinieku pārziņā.