W UE nie może być zgody na tłumienie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał instytucje UE do przyjęcia zasady zerowej tolerancji wobec postaw i praktyk państw członkowskich, które utrudniają pracę społeczeństwa obywatelskiego i ograniczają jego przestrzeń w Europie.

By przeciwstawić się takim zjawiskom, EKES zwraca się do UE o podjęcie szeregu środków, np. o wstrzymanie wypłaty funduszy unijnych, krajom, które nie szanują wartości UE, aby zapewnić pełny udział społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach kształtowania polityki i zachować demokrację uczestniczącą w Europie.

W opinii „Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako strażników wspólnego dobra w odbudowie społeczeństw i gospodarek UE po pandemii” EKES stwierdził, że europejskie społeczeństwo obywatelskie nadal napotyka wiele istotnych przeszkód, a jego przestrzeń jest znacznie ograniczana w niektórych częściach UE. Dzieje się tak pomimo tego, że społeczeństwo obywatelskie odegrało kluczową rolę w łagodzeniu skutków pandemii i pomimo przykładnej pomocy, jakiej udziela uchodźcom ukraińskim od pierwszych dni rosyjskiej agresji.

Społeczeństwo obywatelskie było główną siłą pomagającą nam przejść przez okres pandemii. Obecnie kryzys ukraiński jasno pokazuje wartość i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla naszych demokracji, powiedział sprawozdawca opinii Ioannis Vardakastanis.

Teraz, gdy społeczeństwo obywatelskie będzie miało do odegrania kluczową rolę w odbudowie po wyniszczającym kryzysie COVID-19, co będzie wymagało udziału wszystkich sił społecznych, UE musi zapewnić możliwość dialogu między społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi. Brak takiego dialogu jest jedną z głównych przeszkód, jakie napotyka europejskie społeczeństwo obywatelskie na wszystkich poziomach.

Inną przeszkodą jest brak znaczącego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne dotyczące ważnych obszarów polityki i prawodawstwa.

Zdaniem EKES-u instytucje unijne muszą przyjąć zasadę zerowej tolerancji wobec takich postaw i muszą na nie reagować zdecydowanie i bezkompromisowo, gdyż zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w procesy kształtujące politykę jest nierozłącznie związane z wartościami i traktatami UE. Aby wyeliminować takie praktyki, należy wdrożyć regulacje prawne na szczeblu europejskim i krajowym.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny otrzymywać od władz unijnych, krajowych i lokalnych wsparcie finansowe i techniczne, aby rozwijać swe działania, jednak bez uszczerbku dla ich niezależności. (ll)