Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Zasada równości płci przy opracowywaniu budżetu UE

Budżety nie są neutralne pod względem płci. Mogą one być np. wskaźnikami zaangażowania w zaspokajanie potrzeb kobiet i osiąganie równości płci. W związku z tym Komisja Spraw Finansowych i Budżetowych EKES-u postanowiła przeprowadzić dogłębną analizę sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci. O czym jednak mówimy? Mówimy o uwzględnianiu perspektywy równości płci przy opracowywaniu i wykonywaniu budżetu. Oznacza to promowanie rozliczalności i przejrzystości w odniesieniu do potencjalnego wpływu decyzji dotyczących wydatków na równouprawnienie płci, przy określeniu grup docelowych beneficjentów w celu uniknięcia dyskryminacji lub nierówności we wdrażaniu różnych polityk i działań. Metodologia ta pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób dochody i wydatki w ramach polityki różnych organów, instytucji i rządów mogą mieć różny wpływ na kobiety i mężczyzn. Może również przyczynić się do wykorzystania zasobów publicznych w sposób, który może sprawić, że budżety i strategie polityczne staną się bardziej wydajne i skuteczne.
 

Do odnotowania

W drodze z Ukrainy do ...

Kolja mieszka z rodzinnym kotem w swoim mieszkaniu w centrum Irpienia, częściowo zniszczonym w wyniku rosyjskich ataków powietrznych. Choć reszta rodziny uciekła do Francji, on zdecydował się pozostać – uważał, że musi bronić swojego domu i rzeczy osobistych. Z dumą pokazywał nam zdjęcia swoich dzieci i ich medale w dyscyplinie baletu i taekwondo. Jest pewien, że spotka się z nimi wkrótce, „kiedy to wszystko się skończy”.

W punkt

W kolumnie „W punkt” członkinie i członkowie EKES-u dzielą się poglądami na temat ważnych kwestii w programie europejskim. Alena Mastantuono jest współsprawozdawczynią opinii „REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie”, przyjętej przez EKES na majowej sesji plenarnej.

Europa w rosyjskiej ruletce

Materializują się groźby Kremla dotyczące odcięcia Europy od rosyjskiego gazu. Po Polsce i Bułgarii również Finlandia, Dania i Niderlandy dołączyły do listy państw, które naraziły się rządowi rosyjskiemu i którym odciął on dostawy gazu.

„Jedno pytanie do...”

Jedno pytanie do...

W tej sekcji zachęcamy członkinie i członków EKES-u do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące tematu postrzeganego przez nich jako priorytetowy w europejskim kalendarium.

Luca Jahier: Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności są w zaawansowanej fazie realizacji

EKES info: Na jakim etapie znajdują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności w państwach członkowskich?

Luca Jahier: Rok temu byliśmy na samym początku wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – wtedy bardzo niewiele krajów mogło pochwalić się postępami w przygotowaniu planów krajowych. 

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewany gość

Co miesiąc w tej kolumnie przedstawiamy czytelniczkom i czytelnikom osobę publiczną, której praca i zaangażowanie stanowią źródło inspiracji. Osoba ta świeci przykładem dzięki swojej odwadze, sile charakteru oraz determinacji w działaniu, a jej hart ducha zasługuje na szacunek. W tym miesiącu gościmy Kostasa Onisenkę.

Obiektywizm czy moralność? Dylemat mediów związany z relacjonowaniem wojny w Ukrainie

Od czasu wojny w Wietnamie międzynarodowe środowisko dziennikarskie skłania się ku obiektywizmowi relacji wojennych, innymi słowy wystrzega się poparcia dla którejkolwiek ze stron. Ten nowy zwyczaj uznano za oznakę ogromnego postępu na drodze do obiektywizmu w przeciwieństwie do wcześniejszej praktyki dziennikarstwa wojennego, w ramach której dziennikarze byli związani z armią danego kraju. Oczywiście było to możliwe dzięki rozwojowi gospodarczemu mediów, a także dzięki temu, że większość konfliktów rozgrywała się z dala od siedziby dużych przedsiębiorstw medialnych. Były to „obce” wojny, w związku z czym dziennikarzom było stosunkowo łatwo zachować dystans emocjonalny. Wojna w Ukrainie podważyła tę teorię i w najbliższej przyszłości prawdopodobnie doprowadzi do istotnych zmian w ogólnym funkcjonowaniu mediów oraz w ich kontaktach ze społeczeństwem i państwem.

Wiadomości EKES-u

Charles Michel w EKES-ie wzywa do utworzenia europejskiej wspólnoty geopolitycznej obejmującej Ukrainę

Inaugurując majową sesję plenarną, przewodnicząca EKES-u podkreśliła: „Wszyscy razem musimy stawić czoła konsekwencjom wojny na Ukrainie i przyszłym wyzwaniom geopolitycznym. Rola Europy musi ewoluować – od lidera sytuacji kryzysowej do światowego lidera kształtującego przyszłość”.

 

Całościowy i spójny system migracyjny może być orężem Europy przeciwko groźbom dyktatorów i kryzysom uchodźczym

W odpowiedzi na popieraną przez państwo instrumentalizację migrantów na granicach zewnętrznych UE – EKES zorganizował konferencję na ten temat, podkreślając dynamikę europeizacji polityki migracyjnej. Autorytarni przywódcy wykorzystują cierpienie ludności, by szantażować Europę, gdyż mają świadomość luk istniejących w polityce migracyjnej na kontynencie.

W UE nie może być zgody na tłumienie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał instytucje UE do przyjęcia zasady zerowej tolerancji wobec postaw i praktyk państw członkowskich, które utrudniają pracę społeczeństwa obywatelskiego i ograniczają jego przestrzeń w Europie.

Warunkiem pomyślnej odbudowy jest systematyczne angażowanie w nią europejskiego społeczeństwa obywatelskiego

EKES przyjął nową rezolucję w sprawie zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie i monitorowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Niedawne konsultacje pokazują, że wbrew uregulowaniom udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest niewystarczający.

Wojna w Ukrainie stanowi poważne wyzwanie dla polityki spójności UE, ostrzega EKES

Polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu związanego z COVID-19, osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszenia dysproporcji w Europie. W niedawnej opinii EKES ostrzega, że najpoważniejszym wyzwaniem w najbliższej przyszłości jest wojna w Ukrainie.

EKES wzywa do stworzenia otwartej i bezpiecznej strefy Schengen

Wojna w Ukrainie, która spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców szukających schronienia w UE, wskazuje na pilną potrzebę skutecznych, ludzkich i humanitarnych wspólnych europejskich przepisów dotyczących migracji i azylu w otwartej, ale równie bezpiecznej strefie Schengen, zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) przyjętą na sesji plenarnej w maju.

EKES pochwala długo oczekiwany plan działania na rzecz gospodarki społecznej

Jego zdaniem skuteczność planu zwiększyłyby bardziej zdecydowane działania w czterech obszarach. Poza tym z zadowoleniem stwierdza, że wiele jego propozycji zostało w nim uwzględnionych.

Europa musi zdecydowanie zwalczać rozprzestrzenianie się mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w opinii przyjętej na majowej sesji plenarnej popiera inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą rozszerzenia wykazu przestępstw UE o wszystkie formy przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści i zachęca Radę do przyjęcia tego wniosku.

Godna praca: działalność gospodarcza nie może odbywać się kosztem ludzkiej godności i wolności.

Gwałtowny wzrost przypadków pracy dzieci i pracy przymusowej, a także ciągłe wykorzystywanie pracowników na całym świecie sprawiają, że działania UE na rzecz godnej pracy stają się coraz pilniejsze.

UE musi znieść bariery utrudniające zatrudnienie młodzieży z niepełnosprawnościami

W wysłuchaniu EKES-u 8 kwietnia z udziałem czołowych podmiotów polityki w dziedzinie niepełnosprawności, w tym partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na pierwszy plan wysunęła się potrzeba zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza młodych. Pomimo starań w dziedzinie prawa z danych wynika, że z powodu stereotypów przedstawiających osoby z niepełnosprawnościami jako niewydajne wiele z nich nadal doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy.

Nowe źródła finansowania budżetu UE muszą być stabilne i sprawiedliwe oraz sprzyjać przedsiębiorstwom

Komitet wzywa Komisję Europejską do przeprowadzenia bardziej ukierunkowanych ocen skutków jej wniosków dotyczących nowych źródeł finansowania z budżetu UE z myślą o spłacie długu w ramach NextGenerationEU.

Polityka konkurencji powinna odpowiadać nowym ambicjom UE

Należy dokonać przeglądu przepisów dotyczących łączenia przedsiębiorstw, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i kontroli pomocy państwa, tak aby służyły one ambicjom klimatycznym i cyfrowym Unii oraz przyczyniały się do osiągnięcia strategicznej autonomii. Będzie to wymagało ogromnych inwestycji. W dwóch nowych opiniach EKES wyjaśnia, jak taki przegląd przeprowadzić.

Zrównoważony charakter przemysłu opakowaniowego byłby punktem zwrotnym w ochronie planety

W opinii zaproponowanej przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) i przyjętej na sesji plenarnej w maju Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaleca, by Komisja Europejska i rządy krajowe – w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami w przemyśle opakowaniowym – podjęły w cyklu życia każdego produktu kroki niezbędne do zwiększenia zgodności sektora z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Przywrócenie zrównoważonych obiegów węgla: EKES popiera stanowisko Komisji Europejskiej

W opinii przyjętej na majowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraża poparcie dla komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zrównoważonych obiegów węgla i stwierdza, że wspólna polityka rolna (WPR) musi zapewnić ramy strategiczne torujące drogę do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w rolnictwie.

EKES stwierdza, że priorytetem są bezpieczne i przystępne cenowo dostawy energii

Niezależność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy: UE musi jak najszybciej zabezpieczyć dostawy energii, uniezależniając się od rosyjskiego gazu i znacznie przyspieszając przestawienie się na czystą energię. Tak brzmi główny wniosek przyjętej na sesji plenarnej w maju opinii autorstwa Thomasa Kattniga, Aleny Mastantuono i Simo Tiainena „REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie”.

EKES wzywa do podjęcia bardziej konkretnych działań, by wspierać i chronić niezależnych białoruskich dziennikarzy

Od sierpnia 2020 r. autorytarny reżim Aleksandra Łukaszenki przeprowadza zmasowany atak na społeczeństwo obywatelskie, niezależnych dziennikarzy, blogerów i pisarzy w Białorusi. EKES opublikował raport informacyjny na temat sytuacji mediów w tym kraju, w którym sformułował zalecenia dotyczące tego, jak pomóc białoruskim przedsiębiorstwom medialnym i dziennikarzom, którym udało się wydostać z kraju, oraz tym, którzy pozostali i walczą z reżimem.

Młodzież w regionie Bałkanów Zachodnich potrzebuje konkretnych i przyszłościowych strategii politycznych

Uczestnicy zorganizowanego przez EKES wysłuchania nt. „Polityka na rzecz młodzieży na Bałkanach Zachodnich jako część planu innowacji dla regionu” potwierdzili znaczenie młodzieży dla przyszłości Bałkanów Zachodnich. Zwrócili również uwagę na problem drenażu mózgów i na to, w jaki sposób przekształcenie tego zjawiska w „przepływ mózgów” może pobudzić wzrost gospodarczy i rozwój na Bałkanach Zachodnich.

Bieg dla Ukrainy

W imieniu EKES-u jego wiceprzewodnicząca Giulia Barbucci wzięła udział w 42. edycji brukselskiego biegu na 20 km, który odbył się 29 maja, wraz z przedstawicielami innych instytucji UE, w tym z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Według Barbucci wydarzenie to ma istotną wymowę, zwłaszcza teraz. Zwieńczony sukcesem brukselski bieg na 20 km, w którym uczestniczyło 33 000 obywateli europejskich i przedstawicieli instytucji UE, był ważnym przesłaniem pokoju i wyrazem jedności z Ukrainą – powiedziała.

Aktualności z Grup

Europejski akt w sprawie czipów – ważna inicjatywa i kilka otwartych kwestii

Heiko Willems, członek Grupy Pracodawców w EKES-ie

Półprzewodniki stanowią zasadniczy element wielu sektorów gospodarki i obszarów życia – zarówno dla przemysłu, jak i dla konsumentów. Są także niezbędne dla osiągnięcia celów zielonej i cyfrowej transformacji. Europejski akt w sprawie czipów, przedstawiony przez Komisję Europejską 8 lutego 2022 r., ma zapewnić Unii bezpieczeństwo dostaw, odporność i pozycję lidera w zakresie technologii i zastosowań półprzewodników.

Reagowanie na postulaty obywateli po Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Grupa Pracowników w EKES-ie

Po roku intensywnej pracy mamy wreszcie zalecenia z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zawierają one szereg ambitnych propozycji od obywateli z całej Europy, współpracujących z partnerami społecznymi i innymi organizacjami na rzecz bardziej sprawiedliwej i silniejszej Unii. Obywatelki i obywatele jasno stwierdzili, że Unia Europejska musi zrobić więcej w dziedzinach, które ich dotyczą, zwłaszcza w zakresie zwalczania nierówności i ubóstwa oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i ochronie demokracji. Widać to choćby we włączeniu protokołu w sprawie postępu społecznego, co ma zagwarantować, że prawa socjalne i pracownicze będą traktowane na równi z czterema podstawowymi swobodami jednolitego rynku. Społeczeństwo chce również odważniejszej Europy, która działa na arenie międzynarodowej mówiąc jednym głosem, jest w stanie reagować na zmiany w środowisku i docierać do obywateli oraz staje się bardziej przejrzysta w swoich działaniach.

 

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego to nowa nazwa Grupy „Różnorodność Europy” EKES-u.

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

18 maja 2022 r. Grupa „Różnorodność Europy” (Grupa III) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES-ie) jednomyślnie postanowiła zmienić swoją nazwę na „Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego”. Zmiana wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Wydarzenia kulturalne

Bioróżnorodność: artyści przystępują do dzieła

Nowe pokolenie artystów stawia różnorodność biologiczną i przyrodę w samym centrum swojej praktyki twórczej. Wystawa online pt. „Bioróżnorodność: artyści przystępują do działania” w doprawdy niepowtarzalny sposób unaocznia związek między ludźmi a przyrodą. Została zorganizowana we współpracy z prezydencją francuską w Radzie UE. Można ją oglądać od 20 maja do 20 czerwca br.