Европейският икономически и социален комитет призова институциите на ЕС да възприемат нулева толерантност към нагласите и практиките на държавите членки, които възпрепятстват работата на гражданското общество и стесняват неговото пространство в Европа.

За да се попречи на това ЕИСК призовава ЕС да предприеме редица мерки, като например удържане на средства от ЕС от държави, които не зачитат ценностите на ЕС, с цел да се гарантира пълноценното участие на гражданското общество на всички етапи от изготвянето на политиките и да се запази демокрацията на участието в Европа.

В становището си „Ролята на организациите на гражданското общество като пазители на общото благо в следпандемичното възстановяване и реконструкция на обществата и икономиките на ЕС“ ЕИСК заяви, че гражданското общество в Европа все още е изправено пред много големи пречки, като в някои части на ЕС пространството му е драстично стеснено. Това е така въпреки факта, че гражданското общество изигра ключова роля за смекчаване на последиците от пандемията и че неговата помощ за украинските бежанци беше за пример още от първия ден на руската агресия.

„Гражданското общество е движеща сила за да се помогне на нашето общество на премине през пандемията от COVID-19. И сега кризата в Украйна ясно показа ценността и значението на гражданското общество за нашите демокрации“, заяви докладчикът по становището Йоанис Вардакастанис.

Днес, когато гражданското общество е на път да играе ключова роля за възстановяването от опустошителните последици от кризата с COVID-19, за което ще е нужно участието на всички слоеве на обществото, ЕС трябва да гарантира диалог между гражданското общество и политиците, тъй като липсата на такъв диалог е една от основните пречки, пред които е изправено европейското гражданско общество на всички равнища.

Друга пречка е липсата на пълноценно участие на гражданското общество в процесите на вземане на решения, свързани с важни политики и законодателство.

Според ЕИСК институциите на ЕС трябва да възприемат „нулева толерантност“ към тези нагласи и да реагират „силно и безкомпромисно“, тъй като включването на гражданското общество в процеса на изготвяне на политиките е неразривно свързано с ценностите на ЕС и Договорите на ЕС. За да се премахнат тези нагласи е нужно да се въведат правни разпоредби на европейско и национално равнище.

Организациите на гражданското общество би трябвало да получават финансова и техническа подкрепа от европейските, местните и националните власти, за да развиват своята роля, без при това да се застрашава тяхната независимост. (ll)