Podchraoladh – Dearcadh na cosmhuintire - Séasúr 2, Clár 3: Insint nua ar an Eoraip

Léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá an dlúthpháirtíocht idir Ballstáit, institiúidí agus saoránaigh an Aontais Eorpaigh. Ina fhianaise sin, pléifimid cad ina thaobh ar céim nua thábhachtach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ar cuireadh tús léi le déanaí, a chuideoidh linn machnamh a dhéanamh le chéile faoinár dtodhchaí Eorpach choiteann.

Available Languages:

Editorial

Léas dóchais don samhradh

A chairde,

Tá an samhradh linn agus tá i bhfad níos mó dea-scéalta againn ná mar a bhí an tráth seo anuraidh. Faoi dheireadh mhí Iúil, ba cheart go mbeadh dáileog amháin ar a laghad de vacsaíní COVID-19 faighte ag beagnach 70 % de dhaoine fásta san Aontas. Is féidir taisteal a dhéanamh, cé go bhfuil sé casta fós. Agus tá dlús curtha le seoladh an chiste téarnaimh NextGenerationEU.

Diary Dates

13 Iúil, an Bhruiséil

Cruinniú Comhchéime maidir leis an Aeráid agus an Inbhuanaitheacht i gcomhar leis an Óige

22-23 Meán Fómhair 2021, an Bhruiséil

Seisiún iomlánach CESE

“Ceist amháin do...”

Ceist amháin ar...

Inár roinn “Ceist amháin ar...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.
In eagrán mhí Iúil, d’iarramar ar Cristian Pîrvulescu, Uachtarán an Ghrúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta, barúil a thabhairt faoin tsaoirse chun tuairimí a nochtadh.

 

Is ceart í an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh nach mór a chaomhnú agus a chosaint

Murab ionann is riamh, is é an foréigean is mó atá ag tiomáint na meán sóisialta chun cinn. Dá thoradh sin, tá an baol ann go ndíreofaí foréigean ó bhéal nó foréigean fisiciúil ar na húdaráis éagsúla atá ann, cibé acu údaráis pholaitiúla, phóilíneachta, institiúideacha nó phríobháideacha iad sin. Is cosúil gur féidir an uile rud a rá nó a chosaint ar na meáin shóisialta, is cuma fíor nó bréagach é. Cuir i gcás, níl a bhac ar dhuine atá míshásta a cheapadh go bhfuil láncheart aige an mhíshástacht sin a chur de trí bhuille a bhualadh ar Uachtarán na Fraince fiú amháin.

I ngeall air sin, cár cheart dúinn, dar leatsa i do cháilíocht mar chathaoirleach ar an nGrúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta, an teorainn a leagan síos a fhad a bhaineann le cearta bunúsacha agus saoirsí aonair, ina measc an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh?

Cultúr comhroinnte na gceart bunúsach a chothú san Eoraip

le comhalta CESE, Cristian Pîrvulescu

Níl amhras ar bith ann ach gur imithe le sruth iad na laethanta úd sin a bhíomar in ann talamh slán a dhéanamh de chearta bunúsacha, den smacht reachta, agus den daonlathas ar an mór-roinn. Is léire ná riamh nach mór na luachanna sin a chosaint go réamhghníomhach i gcoinne an phobalachais, na fuathchainte, ionsaithe ar mhionlaigh, an laghdaithe spáis don tsochaí shibhialta, agus an chlaonta atá ar roinnt rialtas díriú ar chumhacht. Tá an Grúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta in CESE dírithe ar chultúr a chothú san Eoraip atá bunaithe ar na cearta bunúsacha.

Tugaigí buille faoi thuairim cén t-aoi atá againn...

Aoi speisialta na míosa seo

Gach mí, cuirimid aoi speisialta i láthair a bhfuil a shaothar agus a thiomantas ina n-inspioráid do dhaoine eile.

D’eagrán mhí Iúil de CESEinfo, thugamar cuireadh don Dr Hans Henri Kluge, Stiúrthóir Réigiúnach don Eoraip san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, agus Johan Strid, Stiúrthóir ar The Ocean Race Summits.

“Níl an todhchaí greanta i gcloch agus tá éabhlóid phaindéim COVID-19 ag brath orainn féin”

Agallamh leis an Dr Hans Kluge, Stiúrthóir Réigiúnach don Eoraip san Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Dar leat, conas atá ag éirí leis an bhfeachtas vacsaínithe san Eoraip?

Ón 4 Feabhra 2021 i leith, tá líon níos mó daoine ar fud an domhain a bhfuil vacsaín i gcoinne COVID-19 faighte acu i gcomparáid le líon na ndaoine a tholg an víreas ó thit amach an eipidéim. Tá breis is 477 milliún dáileog de vacsaíní COVID-19 faighte ag daoine san Eoraip go nuige seo (amhail ón 17 Meitheamh).

“Ní mór dúinn go léir a oiread agus is féidir a dhéanamh chun sláinte an phláinéid a fheabhsú”

Le Johan Strid, Stiúrthóir Chruinniú Mullaigh an Rása Aigéin

“Cén fáth a mbeadh an Rás Aigéin, comórtas seoltóireachta, ag iarraidh beartais nua agus fheabhsaithe a chur chun cinn chun dul i ngleic le cuid de na dúshláin is práinní maidir lenár bpláinéad gorm?” Cuirtear an ceist sin orm go minic agus is é mo fhreagra nach mór dúinn go léir a oiread agus is féidir a dhéanamh chun sláinte an phláinéid a fheabhsú agus, go háirithe mar mhairnéalaigh, is ar an aigéan is féidir linn ár dtionchar a chur chun tairbhe. 

EESC News

Tá Uachtaránacht na Slóivéine ar an Aontas Eorpach buailte linn ag am cinniúnach don Eoraip

An 1 Iúil 2021 chuaigh an tSlóivéin i gceann na hUachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, tráth atá an Eoraip ag iarraidh téarnamh ó phaindéim COVID-19, í féin a atógáil ar dhóigh níos fearr agus a léiriú go bhfuil sí níos treise ná riamh.

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: beidh teacht ag daoine as gach cearn den Eoraip ar chomhairliúcháin CESE

Is le seisiún beo ceisteanna agus freagraí a chuir Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Christa Schweng, tús le gníomhaíochtaí oifigiúla an Choiste a bhaineann leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa (CoFoE). Le linn “#CoFoE - Páirt a thabhairt do na saoránaigh sa tionscadal Eorpach, leagadh amach barúlacha agus ionchais na sochaí sibhialta eagraithe i dtaca leis an gComhdháil. Cuireadh béim freisin ar a thábhachtaí atá sé dul i mbun plé le daoine lasmuigh de bholgán na Bruiséile agus tobsmaointeoireacht a dhéanamh chun ullmhú do na comhairliúcháin leis na saoránaigh atá ar na bacáin.

An Comhaontú Glas don Eoraip: “Beidh sé cóir, nó ní bheidh sé ann in aon chor”

Sa seisiún iomlánach a bhí ag CESE i mí an Mheithimh, d’fhógair an tUasal Frans Timmermans bearta chun na daoine is leochailí a chosaint sa chás go leathnófar praghsáil carbóin go praghsanna breoslaí téimh agus iompair. Thug sé éisteacht chomh maith do thograí CESE chun feabhas a chur ar an gcinnteoireacht chorparáideach maidir leis an aistriú glas trí idirphlé sóisialta a bhunú.

Ní mór tús áite a thabhairt don téarnamh agus don atógáil tar éis na paindéime chun todhchaí na hEorpa a áirithiú

I measc phríomhthosaíochtaí an Aontais sna blianta beaga amach romhainn, ní mór geilleagar an Aontais a chur ar bhóthar a leasa athuair chun aistriú inbhuanaithe a bhaint amach agus rathúnas a chur ar fáil do mhuintir agus do ghnólachtaí na hEorpa. Is é sin príomhéirim an Rúin maidir le hionchur CESE i gclár oibre an Choimisiúin Eorpaigh do 2020, a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí an Mheithimh.

Is deis iontach í straitéis nua an Aontais Eorpaigh maidir le hailse chun sláinte mhuintir na hEorpa a chosaint

Agus an ailse ar tí iompú ina príomhchúis bháis san Aontas, níl amhras ar bith ach gur tráthúil é Plean na hEorpa um Shárú na hAilse Is díol mór sásaimh do CESE an plean seo óir is cloch mhíle é sa chomhrac in aghaidh na hailse. Mar sin féin, i bhfianaise na n-éagothromaíochtaí réigiúnacha agus sóisialta nár réitíodh go fóill, is léir go bhféadfaí cúrsaí a fheabhsú tuilleadh fós.

Ní mór ról gníomhach a thabhairt don tsochaí shibhialta i gcosaint luachanna an Aontais Eorpaigh

Tá sé geallta go tréan ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) oibriú go leanúnach i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le hinstitiúidí AE eile chun bunluachanna an Aontais a chosaint agus a chur chun feidhme, go háirithe an smacht reachta, na cearta bunúsacha agus an daonlathas.

Dá mhéad tionchair a bheidh ag an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, is fearr a bheidh sé in ann nasc nua a chruthú idir an tAontas agus na saoránaigh

Bhí an 10ú heagrán de Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh (TES) ar siúl go heisceachtúil ar líne i mbliana agus ar feadh dhá lá seachas lá amháin. Rinne Uachtarán CESE, Christa Schweng, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Věra Jourová, agus Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Pedro Silva Pereira, measúnú ar chás na hionstraime uathúla seo a bhaineann leis an daonlathas rannpháirtíochta.

Ba cheart an soláthar poiblí ciorclach a bheith éigeantach do rialtais i dtíortha an Aontais

I bhfianaise a gcaiteachais bhliantúil de thuairim is 14% (nó €2 thrilliún) de OTI iomlán an Aontais, is iad na rialtais na tomhaltóirí is mó san Eoraip. Eascraíonn a gcaiteachas go príomha as tairiscintí poiblí chun oibreacha, seirbhísí agus soláthairtí a cheannach ó chuideachtaí.

Trédhearcacht pá: bearta ceangailteacha ag teastáil cé nach leor iad chun an bhearna phá idir na hinscní a laghdú

Is díol sásaimh do CESE an tionscnamh ón gCoimisiún maidir le bearta ceangailteacha trédhearcachta pá. Measann sé, áfach, gur cheart an treoir atá beartaithe a neartú i roinnt réimsí agus bearta breise a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna atá leis an mbearna phá idir na hinscní.

Tá sé ríthábhachtach ról idirnáisiúnta an euro a neartú chun ról na hEorpa sa domhan a fheabhsú

Ní mór don Aontas cuspóirí uaillmhianacha eacnamaíocha a leagan síos d’fhonn an euro a neartú. Tá tábhacht leis seo, murab ionann is riamh, i bhfianaise a thapa atá an geilleagar domhanda ag athrú agus i bhfianaise an róil atá ag an Aontas faoi láthair ó thaobh nuálaíochta agus iomaíochais de agus ó thaobh timpeallacht atá fabhrach don infheistíocht a chothú.

Fíor-rannpháirtíocht eagraíochtaí na sochaí sibhialta i gcur chun feidhme na bPleananna Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta iarrtha ag CESE

Ag comhdháil bhliantúil a Ghrúpa um an Seimeastar Eorpach a tionóladh go cianda an 31 Bealtaine thug CESE foláireamh gur fada ó bheith sásúil í rannpháirtíocht eagraíochtaí na sochaí sibhialta i bhformhór thíortha an Aontais.

I dtreo córais bhia atá níos inbhuanaithe – ní mór don aistriú a bheith cuimsitheach agus cothrom, dar le CESE

Sustainable food Systems

D’fhonn rannchuidiú le Cruinniú Mullaigh 2021 na Náisiún Aontaithe maidir le Córais Bhia, reáchtáil CESE éisteacht ar líne an 28 Bealtaine chun leochaileachtaí agus neamhionannais i gcórais bhia na hEorpa a fhiosrú agus chun a shainaithint conas slabhraí soláthair atá níos cothroime agus níos córa a bhaint amach. Chuir cainteoirí ardleibhéil ó na Náisiúin Aontaithe, ón gCoimisiún Eorpach agus ó Pharlaimint na hEorpa a dtuairimí i láthair faoi na hathruithe is gá a dhéanamh chun cothromas, cothroime agus cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine a neartú san aistriú i dtreo córais bhia atá níos inbhuanaithe.

Ní mór roghanna réadúla eile a chur ar fáil le glasú an iompair

Tacaíonn CESE le glasú an iompair, ach cuireann sé i dtábhacht nach mór don aistriú fuinnimh a bheith cothrom agus roghanna réadúla inmharthana a chur ar fáil lena gcuirfear gnéithe agus riachtanais shonracha eacnamaíocha agus shóisialta na réigiún uile san Eoraip san áireamh, lena n-áirítear ceantair thuaithe.

CESE i mbun plé ar an straitéis tionsclaíochta Eorpach nuashonraithe

An 17 Meitheamh, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) agus an Coimisiún Comhairleach um Athrú Tionsclaíoch (CCMI) in CESE díospóireacht bhríomhar inar scrúdaíodh tuairimí na sochaí sibhialta eagraithe tar éis don Choimisiún Eorpach an nuashonrú ar an Straitéis Tionsclaíochta Nua a fhoilsiú. Sa díospóireacht sin, arb í an chéad díospóireacht í mar chuid de shraith comhghníomhaíochtaí le rannóga CESE ar an ábhar, ceistíodh an bhfuil go leor gnéithe sa straitéis nuashonraithe chun feabhas a chur ar athléimneacht agus neamhspleáchas straitéiseach thionscal an Aontais. 

Na comhpháirtithe trasatlantacha meáite ar bheart a dhéanamh de réir a mbriathair

Tháinig an Coiste Leantach um Chaidreamh Trasatlantach, a chuir CESE ar bun, le chéile cúpla lá roimh an gcruinniú mullaigh ardleibhéil AE-SAM chun plé a dhéanamh ar réimse leathan ábhar atá tábhachtach don tsochaí shibhialta, go mór mór an t-athrú aeráide agus cúrsaí trádála.

Foilseachán nua: Gníomhaíochtaí CESE le linn Uachtaránacht na Slóivéine (Iúil-Nollaig 2021)

Sa dara leath de 2021 beidh Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh ag an tSlóivéin den dara huair. Agus den dara huair is ag tráth cinniúnach don Eoraip a tharlóidh sin.

News from the Groups

Grúpa na bhFostóirí ag iarraidh Ionstraim Dhigiteach Tuaithe de dhroim a sheimineáir gréasáin ar an digiteáil

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Tar éis do CESE tuairimí uaidh a ghlacadh le déanaí maidir leis an Ionstraim um Margaí Digiteacha (DMA) agus leis an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) ag an seisiún iomlánach a bhí ar siúl aige i mí an Mheithimh, reáchtáil Grúpa na bhFostóirí seimineár gréasáin ar na “Dúshláin a bhaineann leis an digiteáil agus le geilleagar nua an Aontais Eorpaigh” an 14 Meitheamh.

Beart a dhéanamh chun an bhearna pá idir na hinscní a dhúnadh roimh 2104

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Ar an meán, tuileann mná 14 % níos lú ná fir san Eoraip. Cé go bhfuil cursaí ag dul i bhfeabhas de réir a chéile i dtíortha áirithe, is in olcas atá cúrsaí ag dul i dtíortha eile. Táthar ag súil go ndúnfar an bhearna faoin 22ú haois, nó mar sin, san Aontas Eorpach ach, i dtíortha amhail an Fhrainc, meastar go nglacfaidh sé míle bliain eile chun é sin a bhaint amach.

Ní mór saoirse na meán a chosaint go gníomhach agus gan talamh slán a dhéanamh di

Le Elena-Alexandra CALISTRU, comhalta den ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Is beag an áit ar domhan a bhfeictear a leithéid de thraidisiún láidir na hEorpa i gcosaint luachanna na meán saor agus neamhspléach. Mar sin féin, le teacht na n-ardán digiteach, treochtaí neamhliobrálacha bac a chur leis an rochtain ar eolas, an bhagairt mhéadaitheach fiosruithe a dhéanamh faoi iriseoirí agus géarchéim COVID-19, cuirtear brúnna éagsúla, comhuaineacha ar an éiceachórais lena gcuirtear meáin ag a bhfuil leibhéal saoirse as an ngnáth acu ar fáil agus lena ligtear do na meáin sin a ról daonlathach a chomhlíonadh.

Soon in the EESC/Cultural events

Músaem agus Láithreán Cuimhneacháin ESMA san Airgintín: siombal de chearta an duine

Chuir Grúpa na nOibrithe feachtas i láthair maidir le Músaem agus Láithreán Cuimhneacháin ESMA san Airgintín a chur ar Liosta Oidhreachta Domhanda UNESCO.

Deich mbliana in aghaidh an athraithe aeráide léirithe i ngrianghraif Ciril Jazbec

Chun tús Uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh, tá taispeántas ar líne á chur i láthair ag CESE ina dtaispeántar obair an ghrianghrafadóra Ciril Jazbec. Is as an tSlóivéin do Jazbec agus bronnadh gradam Leica Oskar Barnack air agus gradam World Press Photo do 2021.