Available Languages:

A léitheoirí dile,
An mhí seo, gach bliain, déanaimid Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh ach faraor is meabhrú brónach dúinn an 8 Márta arís eile ar an méid oibre atá fós le déanamh chun a chinntiú gur féidir le mná a bheith rannpháirteach go hiomlán sa tsochaí.

Tá mná faoi ghannionadaíocht sna comhlachtaí cinnteoireachta polaitiúla agus eacnamaíocha, tá an ráta fostaíochta i measc na mban níos ísle ná ráta na bhfear agus is ísle an luach saothair a fhaigheann siad ná mar a fhaigheann na fir.

Anuas air sin, de thoradh na paindéime reatha agus na géarchéime eacnamaíche domhanda, léiríodh gurb iad na mná, maille leis an aos óg, na grúpaí is mó atá buailte agus tá baol ann go scriosfar cuid mhór den dul chun cinn a baineadh amach go crua i gcaitheamh na mblianta. Ar deireadh, is iad na mná a chaithfidh an obair tí agus chúraim neamhíoctha a dhéanamh agus is minic a bhíonn foréigean inscnebhunaithe ann tráthanna dianghlasála agus iallach á chur ar dhaoine fanacht faoi aon díon amháin.

Diary Dates

Ceist amháin ar...

Inár roinn “Ceist amháin ar...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

In eagrán an Mhárta, d’iarramar ar Baiba Miltovica, cathaoirleach na Rannóige um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise, a tuairimí a roinnt le leitheoirí CESE info faoi ról an iompair d’iarnród i dtaca le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach, go háirithe i mbliana ós í Bliain Eorpach an Iarnróid í. (ehp)

Córas iarnróid níos athléimní agus níos éifeachtaí a fhorbairt

Ceist CESE info: “Ainmníodh an bhliain seo mar Bhliain Eorpach an Iarnróid. Is é príomhsprioc an tionscnaimh seo cur le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach i réimse an iompair, go háirithe maidir le ról an iompair ar iarnród.
Sa chomhthéacs sin, cén tuairim atá agat maidir le cur chuige dinimiciúil i ndáil le hiompar ar iarnróid a úsáid?”

Baiba Miltovica, cathaoirleach ar Rannóg TEN

D’ainmnigh an tAontas Eorpach an bhliain seo mar Bhliain Eorpach an Iarnróid chun na saoránaigh a spreagadh seirbhísí traenach a úsáid níos mó sa saol laethúil. Ní hionann na cúiseanna ó thír go tír san Eoraip nach roghnaíonn daoine seirbhísí traenach a úsáid, ach i measc na bpríomhchúiseanna, tá praghsanna ticéad nach bhfuil iomaíoch, easpa compoird agus easpa ceangal iarnróid, mar aon le hamanna taistil fada...

An t-aoi speisialta

Gach mí, cuirimid aoi speisialta i láthair, duine mór le rá a roinnfidh a thuairim nó a tuairim faoi chúrsaí reatha linn: duine a thabharfaidh dearcadh úrnua dúinn ar an saol, a spreagfaidh sinn agus a chuirfidh ar an eolas sinn faoi shaol an lae inniu. In eagrán mhí an Mhárta, is cúis áthais dúinn fáilte a chur roimh Herman Van Rompuy, an chéad Uachtarán de chuid na Comhairle Eorpaí, a thabharfaidh léargas dúinn ar dhúshláin reatha na hEorpa.

Polaiteoir na Beilge agus na hEorpa agus iar-Phríomh-Aire na Beilge (2008-2009) is ea Herman Van Rompuy, Uachtarán Ionad Beartais na hEorpa. Ina cháil mar Uachtarán ar an gComhairle Eorpach (2009-2014), bhí ról lárnach aige i bhfreagairt an Aontais ar an ngéarchéim airgeadais agus i gcreat rialachas eacnamaíoch na hEorpa a neartú.

 

Herman van Rompuy: “Ní hé seo an t-am le drochscéalaithe”

Ó bhí 2008 ann, táimid buailte ag géarchéimeanna, ceann i ndiaidh a chéile, rud ar a dtugtar “géarchéim iomadúil”. Ní haon ionadh go bhfuil ceisteanna á gcur ag daoine faoi céard eile atá i ndán dúinn, rud a léiríonn go bhfuil méadú tagtha ar an eagla agus an éiginnteacht i measc an phobail. Is fíor go n-allmhairítear formhór na ngéarchéimeanna. Ina ainneoin sin, sháraigh an tAontas na constaicí contúirteacha sin a bhí ina mbagairt don Aontas féin ag amanna éagsúla. Is maith is féidir linn aghaidh a thabhairt ar na constaicí sin ach, san am céanna, tá dúshláin dhearfacha romhainn freisin. An bhfuilimid chomh cumasach céanna agus aghaidh á tabhairt againn orthu sin?

Tugtar misneach dom nuair a fheicim an chaoi a bhfuil leas á bhaint ag an Aontas as an gCiste Téarnaimh, rud atá ceaptha chun comhrac i gcoinne thionchar sóisialta agus eacnamaíoch na paindéime ar mhaithe le dlús a chur leis an aistriú comhshaoil agus leis an aistriú digiteach. Tá an bainistiú géarchéime agus fís fhadtéarmach á dtabhairt le chéile againn, agus tá sé sin ar cheann de na rudaí is déine chun tabhairt faoi sa réimse polaitiúil sa lá atá inniu ann, réimse ina bhfuiltear róthógtha leis an smaointeoireacht ghearrthéarmach agus leis an ngníomhaíocht ghearrthéarmach.

EESC News

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: Tá CESE tiomanta do chuidiú go gníomhach le rath na Comhdhála

Ráiteas ó Uachtarán CESE, Christa Schweng

Is díol sásaimh dom síniú an dearbhaithe chomhpháirtigh idir an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ina leagtar amach an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ag tnúth le cur go gníomhach leis an díospóireacht, agus cuireadh faighte aige freastal uirthi mar bhreathnóir.

Ní hamháin nach mór do thodhchaí na hEorpa a bheith glas agus digiteach, ní mór di a bheith níos daonlathaí freisin

Ní mór breathnú ar an atógáil tar éis na paindéime mar dheis dúinn chun an Eoraip a atógáil ar bhunchloch nua na rannpháirtíochta daonlathaí. Ag Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021 de chuid CESE, tugadh le fios gur bhotún ollmhór a bheadh ann dá bhfágfaí cinniúint agus todhchaí an mhóráin faoin mbeagán.

Bhí Laethanta na Sochaí Sibhialta 2021 de chuid CESE ar siúl an 1-5 Márta faoin teideal “Téarnamh Inbhuanaithe do Thodhchaí Shaoránaigh na hEorpa”, agus lena linn eagraíodh díospóireachtaí idirghníomhacha ar líne thar chúig lá le os cionn 1 400 duine. Bhí daoine i láthair ó thíortha i bhfad i gcéin amhail an Afraic, an Áise agus Meiriceá Thuaidh agus Theas.

An Comhshocrú Nua um Imirce agus Tearmann: ag teacht gann i ndlúthpháirtíocht agus ag luí go trom ar stáit na céadiontrála

Tá fáilte curtha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) roimh an gComhshocrú nua um Imirce agus Tearmann ach thug sé le fios go mbeidh sé deacair na tograí a leagtar amach ann a chur chun feidhme agus nach féidir breathnú orthu mar chéim shoiléir chun tosaigh i dtreo straitéis chomhchoiteann AE maidir le himirce agus tearmann a chruthú más straitéis athléimneach agus réamhbhreathnaitheach atá uainn. In dhá thuairim ina ndéanann sé anailís ar roinnt tograí le haghaidh rialachán lena rialaítear bainistiú tearmainn agus nósanna imeachta tearmainn, chuir CESE in iúl go mb’fhéidir nach mbeadh an comhshocrú nua in ann próiseáil chothrom agus éifeachtúil iarratas ar thearmann a chinntiú.

Tá an tsochaí shibhialta réidh chun cabhrú leis an Aontas dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an airgeadas digiteach

Ní mór an t-airgeadas digiteach a rialáil go práinneach agus tá an-dul chun déanta ag an gCoimisiún Eorpach i dtaca leis sin. Is é sin an phríomhtheachtaireacht a chuirtear in iúl sna trí thuairim de chuid CESE a glacadh le linn sheisiún iomlánach mhí Feabhra. Sa seisiún iomlánach sin, léirigh an Coiste a thacaíocht do na tograí is déanaí ón gCoimisiún maidir le hearnáil an airgeadais dhigitigh a rialáil.

Téarnamh an Aontais – tá tábhacht nach beag le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta eagraithe

B’éifeachtúla agus b’éifeachtaí a bheadh Pleananna Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta ach eagraíochtaí na sochaí sibhialta a bheith rannpháirteach sa phróiseas ag céim níos luaithe agus ar bhonn níos forleithne. B’in í príomhtheachtaireacht an rúin “Rannpháirtíocht na Sochaí Sibhialta Eagraithe sna Pleananna Náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta – na nithe a oibríonn agus na nithe nach n-oibríonn”, rún a glacadh ag seisiún iomlánach CESE i mí Feabhra agus a cuireadh i láthair le linn díospóireacht le Christa Schweng, Uachtarán CESE, agus Johannes Hahn, An Coimisinéir Eorpach um Buiséad agus um Riarachán.

Tá sé iarrtha ag CESE go mbeadh cánachas níos simplí agus cothrom san Aontas agus níos faide i gcéin

Tacaíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) go ginearálta le tograí reachtacha an Choimisiúin maidir le cánachas níos éifeachtúla agus níos cothroime agus tá sé an-sásta leis an gcaoi a bhfuiltear á gcomhordú ar an leibhéal domhanda.

Sa tuairim uaidh a glacadh ag an tionól iomlánach an 24 Feabhra, tacaíonn CESE go hiomlán leis an bpacáiste ón gCoimisiún Eorpach maidir le cánachas cothrom simplí.

Ba cheart níos mó airde a thabhairt ar shaincheisteanna sóisialta i straitéis eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh do 2021, dar le CESE

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tar éis a sheasamh i leith thosaíochtaí eacnamaíocha an Aontais do 2021 a ghlacadh. Is díol sásaimh dó na céimeanna a glacadh sa straitéis chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19 i gcomhthéacs an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ach tá díomá air nach dtugann an straitéis a mhol an Coimisiún Eorpach go leor airde ar shaincheisteanna sóisialta. Chomh maith leis sin, tugann CESE rabhadh faoi dheireadh ró-luath a chur de réir a chéile le bearta tacaíochta, agus molann sé rialacha fioscacha nua a bhunú a léireoidh réaltachtaí sóisialta agus eacnamaíocha tar éis na paindéime.

Tá géarghá leis an straitéis Eorpach maidir le hathchóiriú foirgneamh

Tá géarghá leis an straitéis Eorpach Rabharta Athchóirithe don Eoraip. Ní fhéadfaidh an tAontas Eorpach féin ná pobal na hEorpa déanamh d’uireasa na straitéise sin. Sa tuairim a dhréachtaigh Pierre Jean Coulon agus Laurențiu Plosceanu agus a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Feabhra, thug CESE le fios go dtacaíonn sé leis an togra maidir le hathchóiriú foirgneamh a d’ullmhaigh an Coimisiún Eorpach ar mhaithe le “glasú na bhfoirgneamh seo againne, cruthú post agus feabhsú na cáilíochta saoil”.

Tá sé geallta ag CESE cur go mór le tionscnaimh nua an Choimisiúin

Ráiteas ar Phlean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, trédhearcacht pá agus an Straitéis maidir le Cearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030

Táimid ag súil go mór le bheith ag obair ar thrí mhórthionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh: Teachtaireacht maidir le Plean Gníomhaíochta Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, togra le haghaidh Treoir chun cur i bhfeidhm phrionsabal an phá chomhionainn as obair chomhionann, nó as obair ar comhionann a luach idir fir agus mná, a neartú trí shásraí trédhearcachta pá agus forfheidhmithe pá, agus an Straitéis maidir le Cearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030.

News from the Groups

Tá an Eoraip breá ábalta a huaillmhianta maidir le hearnáil na tionsclaíochta a bhaint amach

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Cruinniú de Ghrúpa na bhFostóirí in CESE leis an gCoimisinéir Breton

Is léir ó phaindéim COVID-19 go mbraitheann fíor-athléimneacht ar Mhargadh Aonair lánfheidhmiúil a chinntiú. Ba í sin príomhtheachtaireacht an Choimisinéara um an Margadh Inmheánach, Thierry Breton, a ghlac páirt sa chruinniú urghnách de Ghrúpa na bhFostóirí (1 Márta) chun plé a dhéanamh ar réimse leathan ábhar ó rolladh amach na vacsaíní go dtí Straitéis Tionsclaíochta athbhreithnithe an Aontais agus téarnamh inbhuanaithe na hEorpa.

Lá Idirnáisiúnta na mBan: An fáth a bhfuil gá leis go fóill

Le Maria Nikolopoulou, comhalta de Ghrúpa na nOibrithe in CESE

An bhfuil ciall leis sa lá atá inniu ann Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh ar an 8 Márta? Tá os cionn 110 mbliana caite ó mhol Clara Zetkin Lá na nOibrithe Ban a bhunú, agus breis agus 40 bliain ann ó d’fhógair na Náisiúin Aontaithe an Lá Idirnáisiúnta um Chearta na mBan agus um Shíocháin Idirnáisiúnta. Tá forbairt tagtha ar ár sochaithe le céad bliain anuas.

Staidéar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) maidir le freagairt na sochaí sibhialta ar COVID-19

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An 12 Márta, ag cruinniú ardleibhéil faoi “Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta le linn agus i ndiaidh phaindéim COVID-19: na dúshláin agus an todhchaí”,sheol an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” staidéar dar teideal “Freagairt eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar phaindéim COVID-19 agus ar na bearta sriantacha a glacadh dá bharr san Eoraip”

Soon in the EESC/Cultural events

An 8 Márta: Lá Idirnáisiúnta na mBan

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) chun taispeántas a reáchtáil a chuirfear i láthair go fíorúil ó thús go deireadh, dar teideal Gníomhaíochas ar son an Chomhionannas Inscne.

Is é atá i gceist sa taispeántas ná sraith 25 póstaer a thugann léargas dúinn ar an streachailt chun an comhionannas inscne agus cearta na mban a bhaint amach, agus a léiríonn Clár Oibre 2030 agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, go háirithe maidir le SDG 5, a bhaineann le comhionannas inscne a bhaint amach.

Is imeacht é seo atá eagraithe i gcomhpháirt leis an líonra neamhbhrabúsach Women Engage for a Common Future atá dírithe ar phláinéad sláintiúil atá cóir ó thaobh inscne a bheith ann do gach duine.

Ná lig tharat an deis páirt a ghlacadh san imeachtag an nasc seo,áit a mbeidh físeán ó sheoladh beo na himeachta fosta!

Is imeacht cultúrtha é seo, atá eagraithe i gcomhar leis an gCoiste um Chomhionannas Deiseanna agus um Éagsúlacht (COPEC) (ck)

Taispeántas grianghrafadóireachta comhpháirteach idir an Afraic agus an tAontas Eorpach atá nasctha le hUachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Tá taispeántas An Afraic i Liospóin ina léirítear tionchar chultúr na hAfraice i Liospóin, á chur i láthair ag Ana Carvalho, ealaíontóir ón bPortaingéil, agus tá Taispeántas Ubuntu, ina gcuirtear chun cinn cómhaireachtáil shíochánta, glacadh le difríochtaí agus dlúthpháirtíocht, á chur i láthair ag José Pereira, atá bunaithe in Cabo Verde.

An 2 Márta, lainseáil CESE an taispeántas grianghrafadóireachta comhpháirteach idir an Afraic agus an tAontas Eorpach ag ócáid fhíorúil a raibh Cillian Lohan, Leas-Uachtarán de chuid CESE a bhfuil cúram na cumarsáide air, Carlos Trindade, Cathaoirleach Choiste Leantach ACC-AE, agus beirt ghrianghrafadóirí, i measc na ndaoine a d’fhreastail uirthi. Lainseáladh an t-imeacht le linn chruinniú Choiste Leantach ACC-AE, comhlacht buan atá ina chuid den Rannóg um Chaidreamh Seachtrach in CESE

Cainteanna á dtabhairt ag CESE ar líne – An dteastaíonn uait aithne a chur orainn?

An raibh a fhios agat go dtugann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an deis do ghnáthdhaoine ar fud na hEorpa a dtuairimí a nochtadh faoi fhorbairt na hEorpa?

Is féidir cuairt ar líne a chur in áirithe. Is deis atá sa chuairt ar líne tuiscint a fháil ar na cúiseanna go bhfuil an comhairliúchán, an t-idirphlé agus an comhdhearcadh ina ngnéithe lárnacha dár gcuid oibre ar son na n-eagraíochtaí sibhialta eagraithe (m.sh. fostóirí, ceardchumainn agus grúpaí ar nós cumainn ghairmiúla agus phobail, eagraíochtaí feirmeoirí, cumainn na n-óg, grúpaí ban, tomhaltóirí, feachtasóirí comhshaoil agus a lán lán eile). (cl)