Wewnętrzna grupa doradcza UE–Wietnam

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2020 r. Umowa zawiera rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju (rozdział 13), którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju, w szczególności poprzez akcentowanie znaczenia kwestii dotyczących zatrudnienia i ochrony środowiska w dziedzinie handlu i inwestycji. Rozdział ten obejmuje zobowiązania UE i Wietnamu do propagowania praw pracowniczych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, określone w międzynarodowych instrumentach, takich jak konwencje MOP i wielostronne umowy środowiskowe, w tym porozumienie paryskie. Dotyczy on również takich obszarów jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, różnorodność biologiczna, zrównoważona gospodarka leśna i handel produktami leśnymi oraz zrównoważone zarządzanie żywymi zasobami morskimi i produktami akwakultury.

Rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju przewiduje również ustanowienie przez każdą ze stron wewnętrznych grup doradczych, składających się z niezależnych organizacji przedstawicielskich, zapewniających zrównoważoną reprezentację podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizacji pracodawców i pracowników, grup biznesowych i organizacji środowiskowych.

Wewnętrzna grupa doradcza UE w ramach umowy o wolnym handlu UE–Wietnam składa się z członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem wewnętrznej grupy doradczej jest doradzanie w sprawie wdrażania rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju poprzez przedstawianie stronom opinii lub zaleceń.