EU:s inhemska rådgivande grupp för Vietnam

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam trädde i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet innehåller ett kapitel om handel och hållbar utveckling (kapitel 13), som syftar till att främja hållbar utveckling, särskilt genom att främja bidraget från handels- och investeringsrelaterade aspekter av arbets- och miljöfrågor. Det omfattar EU:s och Vietnams åtaganden att främja arbetstagarrättigheter, miljöskydd och hållbar utveckling, i enlighet med internationella instrument såsom ILO:s konventioner och multilaterala miljöavtal, bl.a. Parisavtalet. Det omfattar även områden såsom företagens sociala ansvar, biologisk mångfald, hållbart skogsbruk och handel med skogsprodukter samt hållbar förvaltning av levande marina resurser och vattenbruksprodukter.

Enligt kapitlet om handel och hållbar utveckling ska respektive part också inrätta inhemska rådgivande grupper som består av oberoende representativa organisationer och säkerställer en balanserad representation av intressenter på det ekonomiska och sociala området och miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företrädare för näringslivet och miljöorganisationer.

EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam omfattar EESK-ledamöter och företrädare för andra organisationer i det europeiska civila samhället.

Det främsta syftet med den inhemska rådgivande gruppen är att ge råd om genomförandet av kapitlet om handel och hållbar utveckling genom att lägga fram synpunkter eller rekommendationer till parterna.