Den interne rådgivende gruppe EU/Vietnam

This page is also available in

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam trådte i kraft den 1. august 2020. Aftalen indeholder et kapitel om handel og bæredygtig udvikling (kapitel 13), hvis sigte er at fremme bæredygtig udvikling først og fremmest ved at fremme handelens og investeringers bidrag til beskæftigelses- og miljøspørgsmål. Den omfatter EU's og Vietnams forpligtelser vedrørende fremme af arbejdstagermes rettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling som fastlagt i internationale instrumenter såsom ILO's konventioner og multilaterale miljøaftaler, herunder Parisaftalen. Den omfatter også områder som virksomhedernes sociale ansvar, biologisk mangfoldighed, bæredygtig skovforvaltning og handel med skovprodukter og bæredygtig forvaltning af levende marine ressourcer og akvakulturprodukter.

Kapitlet om handel og bæredygtig udvikling indeholder også bestemmelser om, at parterne hver især opretter en intern rådgivende gruppe bestående af uafhængige repræsentative organisationer, hvorved der skal sikres en ligelig repræsentation af økonomiske, sociale og miljømæssige interesser, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, erhvervsorganisationer og miljøorganisationer.

EU's interne rådgivende gruppe under frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam består af medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og andre europæiske civilsamfundsorganisationer.

Det vigtigste formål med den interne rådgivende gruppe er at rådgive om gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling ved at fremlægge parternes synspunkter og anbefalinger.