De interne adviesgroep EU-Vietnam

De vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam trad op 1 augustus 2020 in werking. De overeenkomst bevat een hoofdstuk over Handel en duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 13) dat als doel heeft duurzame ontwikkeling te bevorderen, met name door de bijdrage van handels- en investeringsgerelateerde aspecten van arbeids- en milieuvraagstukken te bevorderen. Hierin staan de verbintenissen van de EU en Vietnam om de arbeidsrechten, milieubescherming en duurzame ontwikkeling te bevorderen, zoals vastgelegd in internationale instrumenten. Hierbij valt te denken aan de IAO-verdragen en multilaterale milieuovereenkomsten, zoals de Overeenkomst van Parijs. Het hoofdstuk bestrijkt ook gebieden als maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, duurzaam bosbeheer en handel in bosproducten en duurzaam beheer van mariene biologische rijkdommen en aquacultuurproducten.

Het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling voorziet ook in de oprichting door elke partij van interne adviesgroepen, bestaande uit onafhankelijke representatieve organisaties, die een evenwichtige vertegenwoordiging garanderen van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied, inclusief onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties, ondernemingsgroepen en milieugroepen.

De interne adviesgroep van de EU in het kader van de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam bestaat uit leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité en andere Europese maatschappelijke organisaties.

Het voornaamste doel van deze interne adviesgroep is om advies uit te brengen over de uitvoering van het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling, door standpunten in te nemen of aanbevelingen te doen.