Domáca poradná skupina EÚ – Vietnam

This page is also available in

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom platí od 1. augusta 2020. Obsahuje aj kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji (kapitola 13), ktorej cieľom je podporovať udržateľný rozvoj, najmä posilnením prínosu obchodných a investičných aspektov pracovných a environmentálnych otázok. Zahŕňa tiež záväzky EÚ a Vietnamu podporovať pracovné práva, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj v zmysle ich vymedzenia v medzinárodných nástrojoch, ako sú dohovory MOP a mnohostranné environmentálne dohody vrátane Parížskej dohody. Vzťahuje sa aj na také oblasti, ako je sociálna zodpovednosť podnikov, biologická diverzita, udržateľné obhospodarovanie lesov a obchod s produktmi lesného hospodárstva a udržateľné riadenie morských biologických zdrojov a produktov akvakultúry.

V kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji sa takisto stanovuje, že každá zmluvná strana zriadi domácu poradnú skupinu zloženú z nezávislých zastupujúcich organizácií, ktoré zabezpečia vyvážené zastúpenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zainteresovaných subjektov vrátane organizácií zamestnávateľov a zamestnancov, podnikateľských skupín, environmentálnych organizácií a ďalších.

Domáca poradná skupina EÚ v rámci Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom pozostáva z členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a iných európskych organizácií občianskej spoločnosti.

Jej hlavným účelom je poskytovať poradenstvo k uplatňovaniu kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji predkladaním stanovísk a odporúčaní zmluvným stranám.