17. juunil toimus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ning selle tööstuse muutuste nõuandekomisjonis elav arutelu organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohtade üle pärast Euroopa Komisjoni uue tööstusstrateegia ajakohastatud versiooni avaldamist. Komitee sektsioonide kõnealust teemat käsitleva ühise aruteluseeria esimesel üritusel väljendati kahtlust, kas ajakohastatud strateegiast piisab ELi tööstuse vastupanuvõime ja strateegilise sõltumatuse suurendamiseks. 

5. mail 2021 ajakohastas komisjon Euroopa tööstusstrateegiat, et tagada tööstuse ümberkujundamise eesmärkide täielik kooskõla COVID-19 kriisi järgse uue olukorraga ja kaasaaitamine säästvamale, digitaalsemale, vastupanuvõimelisemale ja üleilmselt konkurentsivõimelisemale majandusele.

Arutelu juhtinud CCMI esimees Pietro Francesco De Lotto sõnas: „COVID-19 pandeemia kiirendas paljusid käimasolevaid protsesse. Kiirus, millega ühiskond ja tööstus on pidanud viimase 16 kuu jooksul digiüleminekuga kohanema, on enneolematu, ning muutused, millega oleme kokku puutunud, on murrangulised: kõigepealt tarneahelates, siis seoses meditsiiniseadmete ja seejärel vaktsiinidega.“

Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni (INT) esimees Alain Coheur, kes oli teine väitlusjuht, kirjeldas teise aruteluringi tausta järgmiselt: „Kriis on toonud ilmsiks teisigi teemasid, mida 2020. aasta märtsis avaldatud esimeses tööstusstateegia teatises ei mainitud. Peame nägema kriisis võimalust muuta Euroopa tööstus sõltumatuks.“

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula Von der Leyeni nõunik digiasjades Antony Whelan sõnas ELi sõltuvust mõõtvate komisjoni vahendite tutvustamisel: „Alt-üles tegevuse raames tuvastasime vaid käputäie valdkondi, kus EL tervikuna on murettekitavas sõltuvuses.“

Komitee korraldab tööstusstrateegia teemal rea arutelusid: seitse veebiseminari, millest esimene toimus 17. juunil. Kõrgetasemeline kokkuvõttev arutelu on kavas 2022. aasta märtsis. (ks)