Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Pärast seda, kui Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis hiljutisel juuni täiskogu istungjärgul vastu arvamused digiturgude õigusakti ja digiteenuste õigusakti kohta, korraldas tööandjate töörühm 14. juunil veebiseminari teemal „Digitaalse ja uue ELi majanduse ees seisvad väljakutsed“.

Digiüleminek muudab ühiskondi ja majandusi. Digiteenused lõimuvad üha enam Euroopa majandusse ja kujundavad Euroopa digitaalset tulevikku. COVID-19 kriis on seda suundumust veelgi kiirendanud. Euroopa Komisjon on tegutsenud väga aktiivselt, käivitades erinevad algatused, et edendada Euroopa digitaalset suveräänsust, tagades kodanikele turvalise, õiglase, avatud ja vastutustundliku võrgukeskkonna ning avades digitaalse ühtse turu potentsiaali.

Siiski jagunevad digiülemineku edusammud ELis endiselt ebaühtlaselt. Paljud maapiirkondade ja kaugemal asuvate piirkondade kogukonnad otsivad aktiivselt uusi võimalusi digiteenuste valdkonnas, et edendada majanduskasvu, kuid seisavad silmitsi ebapiisavast taristust ja puudulikest oskustest tingitud raskustega.

Komitee tööandjate rühma Portugali delegatsiooni egiidi all Portugali eesistumise raames toimunud veebiseminari eesmärk oli aidata kaasa arutelule selle üle, kuidas muuta digiturgude õigusakt ja digiteenuste õigusakt eesmärgipäraseks ning aidata seeläbi kaasa õigusloomeprotsessile.

Sõnavõtjad ja osalejad tunnistasid vajadust ületada linnade ja maapiirkondade digilõhe kiudoptilise võrgu ja 5G kasutuselevõtu abil nii linnades kui ka maapiirkondades ning kutsusid üles võtma vastu maapiirkondade digitaliseerimise õigusakti.

Digitaristu osas juhtisid ELi tööandjad tähelepanu vajadusele oskuste järele. Digiüleminek saab teoks ainult siis, kui kõigil eurooplastel on elementaarne digikirjaoskus ja kui digivaldkonnas on olemas piisavalt kvalifitseeritud töötajaid. Tööandjad rõhutasid, et EL ja liikmesriigid peavad kasutama täiel määral ära taaste- ja vastupidavusrahastu riiklikke kavasid ja kõiki olemasolevaid rahastamisvahendeid (programm „Digitaalne Euroopa“, InvestEU, struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid), et luua tõeliselt DIGITAALNE liit.

Samuti kordasid sõnavõtja, et ainult digitaalse ühtse turu täiendava killustatuse vältimine võimaldab Euroopa ettevõtetel Euroopa Liidus laieneda. Tänu ühtlustatud õigusnormidele ei pea Euroopa ettevõtted tegelema 27 erineva õigussüsteemiga ning neile on tagatud õiguskindlus, prognoositavus ja võrdsed võimalused turul, kus konkurentsitingimused on ausad kõigi, ja eelkõige VKEde jaoks, mis moodustavad valdava osa digiplatvormide kasutajatest.

Lisaks tõelise digitaalse ühtse turu loomisele toetasid ELi tööandjad kindlalt prioriteetset eesmärki taastada Euroopa digitaalne suveräänsus, jäädes samal ajal avatuks vabakaubandusele ja toetades mitmepoolset süsteemi. Sellega seoses tervitasid nad digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti, mis on nende arvates osa Euroopa vastusest luua kõigile võrguteenustele võrdsed võimalused kooskõlas Euroopa väärtuste ja standarditega.

Nad rõhutasid siiski, et kui EL tahab saada tõelise digitaalse mõjuvõimuga geopoliitiliseks osalejaks, peab ta kasutama nii oma regulatiivset võimu kui ka tugevdatud tööstuslikku ja tehnoloogilist võimekust, et edendada Euroopa digiülemineku mudelit ja kujundada globaalset keskkonda.

Lisateavet ürituse ja sellel antud soovituste kohta leiate siit. (dv)