skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé uspořádala dne 14. června webinář na téma „Výzvy digitalizace a nová ekonomika EU“. Tento seminář navázal na stanoviska k aktu o digitálních trzích a k aktu o digitálních službách, která EHSV přijal na červnovém plenárním zasedání.

Digitalizace proměňuje společnost i hospodářství. Digitální služby stále více pronikají do evropského hospodářství a utvářejí digitální budoucnost Evropy, což je trend, který se z důvodu krize COVID-19 ještě urychlil. Evropská komise velice aktivně zahájila různé iniciativy na podporu digitální suverenity EU, které hodlá dosáhnout zajištěním bezpečného, spravedlivého a otevřeného on-line prostředí odpovědného vůči občanům a využitím potenciálu jednotného digitálního trhu.

Digitalizace však neprobíhá v celé EU stejnoměrně. Řada venkovských a vzdálenějších komunit aktivně hledá nové možnosti, jak pomocí digitálních služeb stimulovat hospodářský růst. Z důvodu nedostatečné infrastruktury a dovedností je to však obtížné.

Cílem webináře, který se konal po záštitou portugalské delegace skupiny Zaměstnavatelé v EHSV v rámci portugalského předsednictví, pro něž je toto téma jednou z hlavních priorit, bylo přispět k diskusi o tom, jakým způsobem je možné uzpůsobit akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách, aby sloužily svému účelu, a přispět tak k legislativnímu procesu.

Řečníci a účastníci uznali, že je nutné překonat digitální propast mezi městy a venkovem, a to pomocí zavádění technologie optického vlákna a 5G ve městech i ve venkovských oblastech. Vyzvali k tomu, aby byl vytvořen akt o digitálním venkově.

Zaměstnavatelé EU upozornili na to, že k využívání digitální infrastruktury jsou zapotřebí dovednosti. Digitální transformace bude možná pouze tehdy, budou-li mít všichni evropští občané základní počítačovou gramotnost a bude-li k dispozici dostatečná kvalifikovaná digitální pracovní síla. Zaměstnavatelé zdůraznili, že EU a členské státy musí plně využít národní plány v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a veškeré stávající finanční nástroje (program Digitální Evropa, InvestEU, strukturální fondy a Fond soudržnosti) k tomu, aby vybudovaly skutečně DIGITÁLNÍ Unii.

Řečníci opět připomněli, že evropské podniky budou v Evropské unii moci růst pouze tehdy, pokud zamezíme dalšímu tříštění jednotného digitálního trhu. Harmonizované právní předpisy přispějí k tomu, aby se evropské podniky nemusely řídit 27 různými právními systémy a byla pro ně zajištěna právní jistota, předvídatelnost a rovné podmínky na trhu, na němž by existovaly spravedlivé podmínky hospodářské soutěže pro všechny, zejména pro malé a střední podniky, které jsou nejvíce zapojeny do digitálních platforem.

Kromě plnohodnotného jednotného digitálního trhu zaměstnavatelé z EU důrazně podpořili zásadní cíl, jímž je znovunastolení digitální suverenity Evropy, která by však zůstala otevřená volnému obchodu a podporovala by multilaterální systém. V této souvislosti uvítali akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích jako součást snahy EU o dosažení rovných podmínek pro všechny on-line služby v souladu s evropskými hodnotami a normami.

Zdůraznili však, že pokud si EU přeje stát se geopolitickým aktérem se skutečným vlivem v digitální oblasti, musí zvýšit své regulační pravomoci i posílené průmyslové a technologické kapacity, aby prosadila evropský model digitalizace a měla možnost utvářet globální prostředí.

Více informací o této akci a doporučeních zjistíte zde.(dv)