Groep Werkgevers pleit tijdens webinar over digitalisering voor een wet inzake digitalisering in plattelandsgebieden

Door de groep Werkgevers van het EESC

Na de recente goedkeuring van de EESC-adviezen over de wet inzake digitale markten (DMA) en de wet inzake digitale diensten (DSA) op de zitting van juni, heeft de groep Werkgevers op 14 juni een webinar gehouden over de uitdagingen van de digitale en de nieuwe EU-economie.

Digitalisering zorgt voor een transformatie van gemeenschappen en economieën. Digitale diensten zijn steeds sterker aanwezig in de Europese economie en geven mee gestalte aan de digitale toekomst van Europa. Deze tendens is verder versterkt door de COVID-19-crisis. De Europese Commissie is bijzonder actief geweest en heeft verschillende initiatieven gelanceerd om de digitale soevereiniteit van Europa te bevorderen, door een veilige, eerlijke, open en verantwoordelijke onlineomgeving voor de burgers te waarborgen en het potentieel van de Europese digitale eengemaakte markt te ontsluiten.

De vooruitgang op het gebied van digitalisering varieert echter van lidstaat tot lidstaat. Veel plattelands- en verafgelegen gemeenschappen zoeken actief naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale diensten om de economische groei te stimuleren, maar worden met moeilijkheden geconfronteerd ten gevolge van een gebrek aan passende infrastructuur en vaardigheden.

De webinar werd onder auspiciën van de Portugese delegatie van de groep Werkgevers van het EESC gehouden, in het kader van het Portugese voorzitterschap, dat deze kwestie tot een topprioriteit heeft gemaakt. Het doel van de webinar bestond erin bij te dragen aan het debat over de wijze waarop kan worden gewaarborgd dat de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten geschikt zijn voor het beoogde doel, en derhalve input te leveren voor het wetgevingsproces.

Sprekers en deelnemers benadrukten tijdens de webinar dat de digitale kloof tussen stedelijke en plattelandsgebieden moet worden gedicht door de uitrol van glasvezel en 5G in steden en plattelandsgebieden, en pleitten voor een wet inzake digitalisering in plattelandsgebieden.

Met betrekking tot digitale infrastructuur riepen de EU-werkgevers ertoe op in te zetten op vaardigheden. De digitale transitie kan alleen werkelijkheid worden als alle Europeanen over digitale basisvaardigheden beschikken en er voldoende digitale werkkrachten zijn. De werkgevers benadrukten dat de EU en de lidstaten de nationale plannen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en alle bestaande financiële instrumenten (programma Digitaal Europa, InvestEU en de structuurfondsen en het Cohesiefonds) ten volle moeten benutten om een echte digitale Unie te bouwen.

De sprekers wezen er ook op dat Europese bedrijven hun activiteiten in de Europese Unie alleen zullen kunnen opschalen als verdere versnippering van de digitale eengemaakte markt wordt voorkomen. Geharmoniseerde wetgeving zal ervoor zorgen dat Europese bedrijven niet met 27 verschillende rechtsstelsels worden geconfronteerd en zal borg staan voor rechtszekerheid, voorspelbaarheid en een gelijk speelveld met eerlijke concurrentievoorwaarden voor iedereen, en met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, die de overgrote meerderheid van digitale platforms uitmaken.

De EU-werkgevers pleitten voor een echte digitale eengemaakte markt en spraken voorts hun krachtige steun uit voor de belangrijke doelstelling de digitale soevereiniteit van Europa te herstellen en tegelijkertijd open te blijven staan voor vrijhandel en het multilaterale systeem te ondersteunen. Zij gaven in dat verband aan tevreden te zijn dat Europa met de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten actie onderneemt om een gelijk speelveld te creëren voor alle online diensten, overeenkomstig de Europese normen en waarden.

De EU-werkgevers benadrukten echter ook dat de EU alleen kan uitgroeien tot een invloedrijke geopolitieke speler als zij haar regelgevende bevoegdheid en versterkte industriële en technologische capaciteiten ten volle benut om het Europese model van digitalisering te bevorderen en de mondiale digitale omgeving vorm te geven.

Meer informatie over het evenement en de aanbevelingen vindt u hier. (dv)