Webinarium Grupy Pracodawców na temat cyfryzacji – wezwanie do przyjęcia aktu o usługach cyfrowych na obszarach wiejskich.

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Po niedawnym przyjęciu na czerwcowej sesji plenarnej opinii EKES-u w sprawie aktu o rynkach cyfrowych i aktu o usługach cyfrowych Grupa Pracodawców zorganizowała 14 czerwca webinarium „Wyzwania gospodarki cyfrowej i nowej gospodarki UE”.

Cyfryzacja przekształca społeczeństwa i gospodarki. Usługi cyfrowe w coraz większym stopniu przenikają do gospodarki europejskiej i kształtują cyfrową przyszłość Europy. Tendencję tę dodatkowo przyspieszył kryzys związany z COVID-19. Komisja Europejska była szczególnie aktywna, uruchamiając szereg inicjatyw mających na celu wspieranie europejskiej suwerenności cyfrowej poprzez zapewnienie obywatelom bezpiecznego, sprawiedliwego, otwartego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego oraz uwolnienie potencjału jednolitego rynku cyfrowego.

Jednak postępy w zakresie cyfryzacji są nierówne na terenie UE. Wiele społeczności wiejskich i bardziej oddalonych poszukuje nowych możliwości w zakresie usług cyfrowych, żeby stymulować wzrost, lecz natrafia na przeszkody związane z nieodpowiednią infrastrukturą i umiejętnościami.

Webinarium zorganizowane pod auspicjami portugalskiej delegacji w Grupie Pracodawców w EKES-ie w ramach prezydencji portugalskiej, która kwestię tę uczyniła jednym ze swoich głównych priorytetów, miało na celu omówienie sposobów lepszego dostosowania aktów o rynkach cyfrowych i o usługach cyfrowych i wprowadzenia tej problematyki do procedury legislacyjnej.

Prelegenci i uczestnicy uznali potrzebę zniwelowania przepaści cyfrowej między obszarami miejskimi i wiejskimi za pomocą uruchomienia światłowodów i 5G w miastach, jak również na obszarach wiejskich, i zaapelowali o przyjęcie aktu o usługach cyfrowych na obszarach wiejskich.

Odnosząc się do infrastruktury cyfrowej, pracodawcy UE wzywali do podnoszenia umiejętności. Transformacja cyfrowa może stać się rzeczywistością tylko wtedy, gdy wszyscy Europejczycy będą mieli podstawowe umiejętności cyfrowe i jeżeli w sektorze cyfrowym będzie wystarczająco dużo wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy podkreślili, że UE i państwa członkowskie muszą w pełni korzystać z krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz ze wszystkich istniejących instrumentów finansowania (programu „Cyfrowa Europa”, InvestEU, funduszy strukturalnych i funduszy spójności), aby zbudować faktyczną Unię CYFROWĄ.

Prelegenci powtórzyli również, że tylko uniknięcie dodatkowego rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego pozwoliłoby przedsiębiorstwom europejskim na zwiększenie skali działalności w Unii Europejskiej. Dzięki zharmonizowanym przepisom nie musiałyby one radzić sobie z 27 różnymi systemami prawnymi i zyskałyby pewność prawną, przewidywalność i równe warunki działania na rynku, na którym warunki konkurencji byłyby sprawiedliwe dla wszystkich, w szczególności MŚP, które zajmują znakomitą większość platform cyfrowych.

Oprócz rozwiniętego jednolitego rynku cyfrowego pracodawcy UE zdecydowanie poparli główny cel przywrócenia suwerenności cyfrowej Europy, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na wolny handel i wsparciu systemu wielostronnego. W związku z tym z zadowoleniem przyjęli akty o usługach cyfrowych i o rynkach cyfrowych jako elementy odpowiedzi Europy na wyzwanie, jakim jest osiągnięcie równych warunków konkurencji dla wszystkich usług online zgodnie z wartościami i standardami europejskimi.

Jednak podkreślili, że jeśli UE pragnie stać się podmiotem geopolitycznym o faktycznej silnej pozycji cyfrowej, musi wykorzystać swoje siły regulacyjne i wzmocnione zdolności przemysłowe i technologiczne, aby realizować europejski model cyfryzacji i kształtować środowisko globalne.

Więcej informacji na temat wydarzenia i zaleceń można znaleźć tutaj (dv).