Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine on Euroopa ülemaailmse positsiooni edendamise võti

Euro tugevdamiseks peab EL seadma suured majanduslikud eesmärgid. See on muutunud veelgi olulisemaks, arvestades maailmamajanduse muutumise kiirust ja ELi praegust positsiooni innovatsiooni, konkurentsivõime ja investeerimist soodustava õiguskeskkonna edendamise osas.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 2021. aasta juuni istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab komitee Euroopa Komisjoni teatist „Euroopa majandus- ja finantssüsteem: avatuse, tugevuse ja vastupidavuse edendamine“. Kuna pandeemiajärgsed muutused põhjustavad märkimisväärseid nihkeid ülemaailmses majandusjõudude tasakaalus, peaks Euroopa Liit kiiresti tegutsema, et suurendada Euroopa majanduslikku vastupanuvõimet ja taastuvust. Komitee nõustub iseäranis vajadusega tugevdada euro kui Euroopa ülemaailmse positsiooni edendamise ühe põhivahendi rahvusvahelist rolli.

Komitee arvamuse raportöör oli Tomasz Wróblewski (I rühm, tööandjad). Ta leiab, et komisjon peaks rohkem keskenduma euro nõrgeneva rahvusvahelise rolli põhjustele. „Euro ülemaailmne positsioon nõrgeneb, kuid mitte nii kiiresti kui dollari oma,“ ütles ta. „See ei muuda tõsiasja, et euro positsiooni mõjutavad erinevad tegurid. Esimene neist on finantsteenuste integreeritud ühisturu puudumine. Pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu loomist lõpule viimata on meil raske dollariga võistelda.“

Samuti soovitab komitee pöörata rohkem tähelepanu Hiina kiiresti kasvavale majandusele ja kutsub üles võtma vastu tegevuskava, milles seda arvesse võetakse. Hiina renminbi roll rahvusvahelises kaubanduses ja kliiringus kasvab. Hiina teeb samuti intensiivselt tööd oma digirahaga, jättes enamiku maailmast seljataha. EL peab kiiresti reageerima ja komitee toetab ettepanekut luua digieuro. Tomasz Wróblewski sõnul „võivad Euroopal olla selles valdkonnas atraktiivsemad lahendused, arvestades meie kohustumust kaitsta isikuandmeid ja kasutaja privaatsust.“ (na)