EU måste fastställa ambitiösa ekonomiska mål för att stärka euron. Detta har blivit ännu viktigare med tanke på förändringstakten i den globala ekonomin och EU:s nuvarande ställning när det gäller innovation, konkurrenskraft och främjande av ett investeringsvänligt regelverk.

I ett yttrande som antogs vid plenarsessionen i juni 2021 välkomnar EESK kommissionens meddelande ”Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft”. Eftersom förändringarna efter pandemin medför en betydande förskjutning av den globala ekonomiska maktbalansen bör EU agera snabbt för att öka Europas ekonomiska motståndskraft. I synnerhet instämmer EESK i behovet av att stärka eurons internationella roll som ett viktigt verktyg för att stärka Europas ställning globalt.

Tomasz Wróblewski (grupp I, Arbetsgivargruppen) var föredragande för EESK:s yttrande. Han anser att kommissionen bör fokusera mer på orsakerna till eurons försvagade internationella roll. ”Eurons globala ställning försvagas, men inte lika snabbt som dollarns”, säger han. ”Detta ändrar inte det faktum att eurons ställning påverkas av olika saker, framför allt avsaknaden av en integrerad gemensam marknad för finansiella tjänster. Så länge inte bankunionen och kapitalmarknadsunionen är fullbordade kommer det att vara svårt för oss att konkurrera med dollarn.”

EESK rekommenderar också att man ägnar mer uppmärksamhet åt Kinas snabbt växande ekonomi, och efterlyser en handlingsplan där detta beaktas. Den kinesiska renminbin spelar en allt större roll i internationell handel och clearing. Kina arbetar också intensivt med sin digitala valuta, och lämnar därmed större delen av världen på efterkälken. EU måste reagera snabbt, och EESK stöder förslaget om att skapa en digital euro. ”På detta område kan Europa ha mer attraktiva lösningar, med tanke på vårt engagemang för att skydda personuppgifter och användarnas integritet”, påpekar Tomasz Wróblewski. (na)