Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

This page is also available in

Από την 1η Απριλίου 2012 οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαύουν ενός νέου δικαιώματος που τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουν ακόμη πιο ανοιχτά τις απόψεις τους, την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών» ή ECI. Με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών σε όλη την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση νέας ενωσιακής νομοθεσίας ή να τροποποιήσει την ήδη ισχύουσα.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των πολιτών να συμμετέχουν στα κοινά, καθώς και ως η φωνή της κοινωνίας πολιτών, στήριξε από την αρχή την ιδέα της πρωτοβουλίας πολιτών και έχει καταβάλει σύντονες προσπάθειες υπέρ της θέσπισης απλών και κατανοητών κανόνων, όπως άλλωστε περιγράφεται στις δύο γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε με θέμα την εν λόγω πρωτοβουλία.

Εν ολίγοις, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι έχει τον εξής διττό ρόλο:

  • αυτόν του διαμεσολαβητή: ενώ μια πρωτοβουλία προγραμματίζεται ή βρίσκεται σε εξέλιξη, η ΕΟΚΕ —ως βήμα διαλόγου και ενημέρωσης— είναι έτοιμη να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής έτσι ώστε να μπορέσουν οι ιθύνοντες της εκάστοτε πρωτοβουλίας πολιτών να δικτυωθούν και ενδεχομένως να συναντηθούν κ.τ.λ.·
  • αυτόν του θεσμικού συμβούλου: παρέχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδίδοντας συναφή γνωμοδότηση για να τη βοηθήσει να αξιολογήσει μια επιτυχημένη πρωτοβουλία. Επίσης, η ΕΟΚΕ προτίθεται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διοργάνωση ακροάσεων γι’ αυτές τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη citizensinitiative.

Downloads

Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημοκρατίας - 2020