ΕΕ-Αφρική: προς μια πιο ισότιμη εταιρική σχέση

Τον Μάρτιο 2020, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρουσίασε τη νέα στρατηγική για την Αφρική που αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών. Ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικής, η ΕΟΚΕ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας μια βιώσιμη εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής η οποία θα βασίζεται σε οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικές δομές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές και την πλήρη συμπερίληψη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών. Αυτή η προτεινόμενη νέα σχέση μεταξύ ΕΕ και Αφρικής δεν μπορεί να βασίζεται στην παρωχημένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής και ανάπτυξης, η οποία είναι επιβλαβής για τον πλανήτη και έχει πολύ αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Στο επίκεντρο, δηλώνει η ΕΟΚΕ, πρέπει να βρίσκεται η δίκαιη κατανομή του πλούτου και η δημιουργία δομών κράτους πρόνοιας.

Στην πράξη, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ για την ανάπτυξη πρέπει να στηρίζει πιο σθεναρά τη δημιουργία τοπικών δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, με διεύρυνση του προγράμματος Erasmus+. Απώτερος στόχος θα είναι η αποφυγή της φυγής ταλέντων από την Αφρική στην ΕΕ και η παλιννόστηση.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier τόνισε ότι η Αφρική υπήρξε μία από τις κύριες προτεραιότητες της θητείας του και επεσήμανε ότι το εν εξελίξει σχέδιο για την ανάπτυξη μιας ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών της Αφρικής θα συμβάλει στη δημιουργία συνεργειών με την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο κ. Jahier αναφέρθηκε στη μετανάστευση και στην αναγκαιότητα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών της Αφρικής στην επικείμενη εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ και κατέληξε λέγοντας ότι, «η Αφρική συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο της ημερήσιας διάταξης της ΕΟΚΕ παρά την πανδημία COVID‑19». (dgf)