Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα θεμελιώδους σημασίας για όλες τις πτυχές της ζωής. Η πρόσβαση στο νερό είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό.

Ωστόσο, ο κόσμος αντιμετωπίζει κρίση στον τομέα των υδάτων και η ήπειρός μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Πρόσφατες εκθέσεις δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με το νερό. Περίπου 30 % του πληθυσμού της ΕΕ επηρεάζεται από κάποια μορφή υδατικής καταπόνησης. Το καλοκαίρι του 2022 η Ευρώπη βίωσε τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 500 ετών. Η έλλειψη πρόσβασης σε καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτό νερό και αποχέτευση –ήτοι η έλλειψη νερού–, αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.  

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι η τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις πολιτικές για τα ύδατα είναι κατακερματισμένη και δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Είναι πλέον καιρός να κλιμακώσουμε τη δράση μας, όπως συνέβη πριν από μερικά χρόνια με τις πολιτικές για το κλίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΟΚΕ επέλεξε φέτος το νερό ως εγκάρσιο θεματικό πεδίο της και θα ζητήσει μια Γαλάζια Συμφωνία της ΕΕ, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όλων των μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα των υδάτων. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένας από τους πυλώνες της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ· αξίζει μια δική του πολιτική.

Η ΕΟΚΕ επεξεργάζεται, σε όλα τα τμήματά της, σειρά γνωμοδοτήσεων πρωτοβουλίας οι οποίες καλύπτουν τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές πτυχές των προκλήσεων στον τομέα των υδάτων. Εξετάζουμε τις επιπτώσεις τους στη γεωργία, τις βιομηχανίες, τις υποδομές και τη βιώσιμη κατανάλωση, τονίζουμε την ανάγκη ενωσιακής ανάλυσης προοπτικών για τα ύδατα και την ανάγκη αξιόπιστων δεδομένων, και ζητούμε επαρκή χρηματοδότηση.  

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί καλύτερα το νερό σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής πολιτικής της. Η ΕΕ έχει επίσης την ευκαιρία να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον τομέα. Για να υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, η Ευρώπη πρέπει να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων. Αυτά που προαναφέρθηκαν αποτελούν σημαντικό μέρος της λύσης για όλη την κοινωνία, καθιστούν τόσο τη γεωργία όσο και τη δημόσια και την ιδιωτική κατανάλωση πιο αποδοτικές ως προς το νερό και βιώσιμες και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά μας και στη μελλοντική απασχόληση.

Στόχος μας είναι να ωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τα ύδατα στις πολιτικές προτεραιότητές της για την επόμενη θητεία. Στις 26 Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ θα εγκρίνει το κάλεσμά της για μια Γαλάζια Συμφωνία της ΕΕ και θα υποβάλει συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα ύδατα,

Δεν μπορούμε όμως να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο από μόνοι μας. Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται στενά με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και θεσμικά όργανα με μέλημα μια φιλόδοξη πολιτική υδάτων για την Ευρώπη. Θα παρακολουθήσουμε τον ενστερνισμό των προτάσεών μας και θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν επακόλουθες ενέργειες κατά τους προσεχείς μήνες και τα επόμενα έτη σχετικά με το θέμα αυτό, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή κάθε πολίτη. Σας προτρέπω να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας και να υποστηρίξετε το κάλεσμά μας για μια Γαλάζια Συμφωνία της ΕΕ.

Pietro Francesco De Lotto, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών