Vatten är en mänsklig rättighet och av grundläggande betydelse för livets alla aspekter. Tillgång till vatten har varit något som vi länge har tagit för givet i Europa.

Men världen står inför en vattenkris och vår kontinent är inget undantag. Rapporter från den senaste tiden visar att Europeiska unionen inte är på rätt spår när det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling i fråga om vatten. Omkring 30 % av EU:s befolkning påverkas av någon form av vattenstress. Förra sommaren drabbades Europa av den värsta torkan på 500 år. Att inte ha tillgång till vatten och sanitet av god kvalitet och till överkomliga priser – vattenfattigdom – är numera vardag för miljontals EU-medborgare.  

Kommittén är fast övertygad om att EU:s nuvarande strategi för vattenpolitiken är splittrad och inte i tillräcklig utsträckning tar itu med de utmaningar som vi står inför. Det är dags för omfattande förändringar, liksom fallet var med klimatpolitiken för några år sedan. Därför har EESK valt vattenfrågor som ett övergripande paket i år och kommer att efterlysa en blå giv för EU, en övergripande strategi som tar itu med alla framtida vattenutmaningar. Vatten är livsviktigt och därför kan det inte längre betraktas som en av pelarna i EU:s gröna giv – det förtjänar särskilda politiska åtgärder.

Samtliga EESK-sektioner arbetar på en rad yttranden på eget initiativ som ska behandla vattenutmaningarnas ekonomiska, sociala, miljömässiga och geopolitiska aspekter. Vi kommer att undersöka utmaningarnas återverkningar på jordbruk, industri, infrastruktur och hållbar konsumtion, framhålla behovet av framsyn i EU när det gäller vatten och behovet av tillförlitliga uppgifter samt efterlysa tillräcklig finansiering.  

Vi anser att det finns ett behov av att bättre integrera vatten i all EU-politik, inbegripet EU:s industripolitik. EU har också möjlighet att positionera sig som en föregångare på detta område. För att stödja omvandlingen av vårt samhälle måste Europa bli världsledande inom vatteneffektiv teknik. Detta är en viktig komponent i lösningen för samhället som helhet, och leder till mer vatteneffektiv och hållbar vattenkonsumtion inom jordbruket och inom såväl den offentliga som den privata sfären. Dessutom bidrar den till vår konkurrenskraft och till sysselsättningen i framtiden.

Vårt mål är att kommissionen ska fastställa att vatten är en av dess politiska prioriteringar under nästa mandatperiod. Den 26 oktober kommer EESK att anta sitt upprop för en blå giv för EU och lägga fram konkreta och meningsfulla förslag för en ny europeisk vattenstrategi.

Men vi kan inte uppnå detta på egen hand. EESK samarbetar nära med viktiga intressenter och institutioner med målet att införa en ambitiös vattenpolitik för Europa. Vi kommer att övervaka hur våra förslag följs upp och se till att uppföljningsåtgärder vidtas under de kommande månaderna och åren i denna fråga, som direkt påverkar varje medborgares liv. Du får gärna sluta upp och stödja oss i vår strävan efter en blå giv för EU.

Pietro De Lotto, ordförande för rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI)